Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012

ΜΕΧΡΙ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ


Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να απασχοληθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούμενες από αυτήν στατιστικές εργασίες να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης και όχι αργότερα από την 24η ώρα της 15ης Δεκεμβρίου 2012, ώστε να εγγραφούν στο νέο Μητρώο Ιδιωτών.Συνεργατών. Το Μητρώο αυτό, που τηρείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ (ΦΕΚ2390/Β/28.8.2012) θα έχει ισχύ για οκτώ (8) μήνες, από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2013. 


Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών έχουν μόνον ιδιώτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 21 έως 69  ετών. Επισημαίνεται, ότι οι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων δημόσιων οργανισμών, καθώς.και υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής σε αυτό το Μητρώο. 
Οι Ιδιώτες Συνεργάτες χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση στατιστικών ερευνών και απογραφών (συλλογή και έλεγχο στοιχείων).  Το έργο του Ιδιώτη Συνεργάτη περιλαμβάνει την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή στατιστικών στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα στοιχεία συλλέγονται, κυρίως, με προσωπικές συνεντεύξεις, στο χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων και με ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηματολόγια. Η υγεία, η φυσική καταλληλότητα και η γνώση της Ελληνικής γλώσσας πρέπει να επιτρέπουν στους Ερευνητές την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες της κάθε έρευνας, δεδομένου ότι απαιτούνται για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πολλαπλές μετακινήσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και προσωπικές συνεντεύξεις με τους υπευθύνους αυτών. 

Οι Ιδιώτες Συνεργάτες, λαμβάνουν μέρος σε μη αμειβόμενα υποχρεωτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για την επιμόρφωσή τους στον τρόπο συλλογής, συμπλήρωσης και ελέγχου των ερωτηματολογίων κάθε έρευνας που συμμετέχουν. 
Με την αποδοχή της ανάθεσης έργου οι επιλεγέντες Ιδιώτες Συνεργάτες δεσμεύονται για την καλύτερη δυνατή και έγκαιρη εκτέλεση του στατιστικού έργου που αναλαμβάνουν και για την τήρηση του στατιστικού απορρήτου των στοιχείων που θα χειριστούν. 

Η επιλογή των Ιδιωτών Συνεργατών γίνεται με ένα σύστημα βαθμολόγησης τέτοιο, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοκρατία και η αποτελεσματικότητα των ερευνών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.  Κάθε Ιδιώτης Συνεργάτης αξιολογείται για το έργο που αναλαμβάνει και η αξιολόγησή του είναι ένα από τα βασικά κριτήρια στη διαδικασία της συνέχισης της απασχόλησής του, ως Ιδιώτη Συνεργάτη, στην ΕΛΣΤΑΤ. 

Η αμοιβή των Ιδιωτών Συνεργατών καθορίζεται σύμφωνα με προκαθορισμένους κανόνες μέτρησης του έργου των Ιδιωτών Συνεργατών και προκαθορισμένης αμοιβής ανά μονάδα έργου. Η αμοιβή για τη συλλογή ερωτηματολογίων γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των πλήρως και ορθά συμπληρωμένων ερωτηματολογίων που παραδίδει έγκαιρα ο κάθε Ιδιώτης Συνεργάτης. Η αμοιβή για κάθε συλλεχθέν ορθά συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο έχει υπολογιστεί από την ΕΛΣΤΑΤ με βάση το μέσο χρόνο που απαιτείται για τη συλλογή ενός ορθά συμπληρωμένου ερωτηματολογίου και δύναται να αναπροσαρμόζεται από την ΕΛΣΤΑΤ πριν την έναρξη λειτουργίας του κάθε Μητρώου.  
Η καταβολή της αμοιβής των Ιδιωτών Συνεργατών πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση και την παράδοση της εργασίας τους. Η παροχή υπηρεσιών των Ιδιωτών Συνεργατών στην ΕΛΣΤΑΤ, σε καμία περίπτωση δεν υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας. 

Οι αιτήσεις, για την εγγραφή στο νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μόνο ηλεκτρονικά στην Ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.statistics.gr στην πρώτη σελίδα του Portal, στην ένδειξη «Ιδιώτες Συνεργάτες ΕΛΣΤΑΤ».  Επίσης, για απ’ ευθείας πρόσβαση η διεύθυνση URL είναι η: http://circa.statistics.gr/pls/htmldb/f?p=SGID13:5558 
Οι Ιδιώτες Συνεργάτες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε προηγούμενα Μητρώα Ιδιωτών Συνεργατών, θα πρέπει να υποβάλλουν νέα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής. 

Για τους ενδιαφερομένους που δεν διαθέτουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και Internet, ή δεν γνωρίζουν το χειρισμό Η/Υ, θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της ηλεκτρονικής Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης και από την Κεντρική Υπηρεσία της ΕΛΣΤΑΤ (Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης - Τμήμα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών) όπως και από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών. 

Οι ενδιαφερόμενοι κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, θα πρέπει να διαθέτουν και όταν τους ζητηθεί να υποβάλουν, άμεσα, τα παρακάτω πλήρη δικαιολογητικά: 

1) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ή φωτοαντίγραφο της σελίδας του διαβατηρίου, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου
2) Βεβαίωση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και Δ Ο Υ που ανήκουν. 
3) Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο σελίδας βιβλιαρίου ή καρτέλας Τραπέζης, στην οποία να φαίνεται, ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ο πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού
4) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν, όσα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά επικαλούνται με την αίτησή τους, σε πρωτότυπο ή αντίγραφο επικυρωμένο: 
5) Τίτλο-ους σπουδών (για τίτλους Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης, αποκτηθέντες στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ και νυν ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα) 
6) Βεβαίωση σπουδών (για τους Φοιτητές –τριες) 
7) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, άρθρο 8 παρ. 4 και άρθρου 22 παρ. 6, όπου θα δηλώνουν ότι οι αμοιβές τους από παροχή υπηρεσιών δεν ξεπερνούν τις 5.000,00 €, κατά το προηγούμενο έτος
8) Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν.2413/1996, άρθρο 10, παρ. 1) για υποψηφίους που δηλώνουν ότι δεν κατέχουν τίτλο σπουδών από την Ελλάδα.  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τους υποψηφίους Ιδιώτες Συνεργάτες στο Τμήμα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών (Γραφείο 618) της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της ΕΛΣΤΑΤ, αυτοπροσώπως για την Αττική. Για τους Νομούς εκτός Αττικής τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους στην Υπηρεσία Στατιστικής Νομού (ΥΣΝ) όπου καλούνται να απασχοληθούν. Στη συνέχεια μεταβιβάζονται από την ΥΣΝ με συστημένη επιστολή προς τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών. 
Επισημαίνεται ότι η ΕΛΣΤΑΤ είναι αναρμόδια για τον καθορισμό του καθεστώτος ανεργίας (όπως σε θέματα ΟΑΕΔ) που αφορά όσους απασχοληθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες σε έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ.  

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τον υποψήφιο Ιδιώτη Συνεργάτη κατά τη συμπλήρωση της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης στις παρακάτω περιπτώσεις. 

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΕΣ: 
Η επιλογή των Ιδιωτών Συνεργατών θα γίνει από το Τμήμα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, στην Κεντρική Υπηρεσία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Άρνηση του υποψήφιου Ιδιώτη Συνεργάτη να αποδεχτεί τη συμμετοχή του σε διενεργούμενη έρευνα, στην οποία καλείται να συμμετάσχει σε μία ή περισσότερες από τις περιοχές προτίμησης που έχει δηλώσει στην Αίτηση -  Υπεύθυνη Δήλωσή του, θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από τις επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν με βάση το νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών. Επισημαίνεται, ότι δεν πληρώνονται οδοιπορικά έξοδα από την ΕΛΣΤΑΤ. Σε αυτό το πλαίσιο, οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώνουν προτίμηση μόνο σε περιοχές που κρίνουν ότι μπορούν να μεταβούν με ίδια έξοδα. Επίσης, οι υποψήφιοι Ιδιώτες Συνεργάτες θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν ότι μπορεί να είναι διαθέσιμος μόνο μικρός αριθμός ερωτηματολογίων για συλλογή σε κάποιες περιοχές. 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ: 
Άρνηση του υποψήφιου Ιδιώτη Συνεργάτη να αποδεχτεί τη συμμετοχή του σε διενεργούμενη έρευνα της κατηγορίας ερευνών που έχει επιλέξει (Νοικοκυριά ή Επιχειρήσεις) στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωσή του θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από τις επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν με βάση το νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών.
3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΕΣ: 
Για να έχει τη δυνατότητα υποψήφιος Ιδιώτης Συνεργάτης να επιλεγεί σε μηνιαίες ή τριμηνιαίες έρευνες στα νοικοκυριά, θα πρέπει να έχει δηλώσει διαθεσιμότητα χρόνου για όλους τους μήνες για τους οποίους ισχύει το Μητρώο. Η συνεργασία με τους υπευθύνους των νοικοκυριών για τη συλλογή στοιχείων πολλές φορές απαιτεί επισκέψεις και κατά τις απογευματινές ώρες και κατά τα Σαββατοκύριακα ή αργίες.  
Για να έχει τη δυνατότητα υποψήφιος Ιδιώτης Συνεργάτης να επιλεγεί σε έρευνες στις επιχειρήσεις, θα πρέπει να έχει διαθεσιμότητα χρόνου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των επιχειρήσεων.  
Άρνηση του υποψήφιου Ιδιώτη Συνεργάτη να αποδεχτεί τη συμμετοχή του σε μηνιαία ή τριμηνιαία έρευνα, έστω και για ένα μήνα από αυτούς που έχει δηλώσει στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωσή του, θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από τις μηνιαίες ή τριμηνιαίες έρευνες, καθώς και από τις επόμενες επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν με βάση το νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών. 
Αν Ιδιώτης Συνεργάτης που συμμετέχει σε μηνιαία ή τριμηνιαία έρευνα, διακόψει έστω και για ένα μήνα από αυτούς που έχει δηλώσει στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωσή του, θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από το υπόλοιπο των μηνιαίων ή τριμηνιαίων ερευνών που συμμετέχει, καθώς και από τις επόμενες επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν με βάση το νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών. 

4. ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ: 
Άρνηση του υποψήφιου Ιδιώτη Συνεργάτη να αποδεχτεί τη συμμετοχή του σε διενεργούμενη έρευνα, για την οποία επιλέχθηκε από το αρμόδιο Τμήμα, ή άρνηση μετά από εκπαιδευτικό σεμινάριο, θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από τις επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν με βάση το νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών. 
Αν Ιδιώτης Συνεργάτης, που ήδη συμμετέχει σε έρευνα, αρνηθεί τη συμμετοχή του σε επόμενη έρευνα για την οποία επιλέγεται, θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από τις επόμενες επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν με βάση το νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών και δεν θα συμπεριληφθεί στο επόμενο Μητρώο. Θα συνεχίσει όμως την ολοκλήρωση της διενέργειας των ερευνών που έχει αρχίσει με βάση το νέο Μητρώο. 

5. ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 
Άρνηση του ήδη επιλεγμένου Ιδιώτη Συνεργάτη σε πρόσθετη έρευνα από αυτήν που απασχολείται μέσα στον ίδιο μήνα και μέχρι τη συμπλήρωση των ωρών κατά μήνα που έχει δηλώσει θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από τις επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν με βάση το νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών και δεν θα συμπεριληφθεί στο επόμενο Μητρώο.  

6. ΔΗΛΩΣΗ ΨΕΥΔΩΝ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 
Δήλωση ψευδών ή ανακριβών στοιχείων, όπως επίπεδο εκπαίδευσης, συμμετοχή και εμπειρία σε συγκεκριμένες στατιστικές έρευνες, σχέση συγγένειας με Υπαλλήλους που εργάζονται στην ΕΛΣΤΑΤ, πλαστά δικαιολογητικά κλπ., θα έχει ως συνέπεια και τον αποκλεισμό του όχι μόνον από το νέο Μητρώο, αλλά και από τα επόμενα τρία (3) Μητρώα Ιδιωτών Συνεργατών.

7. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ: 
Δεν επιτρέπεται Ιδιώτης Συνεργάτης να λάβει μέρος σε έρευνες που διενεργούνται σε Υπηρεσία Στατιστικής Νομού (ΥΣΝ) όταν στην ίδια ΥΣΝ υπηρετεί συγγενής του. Έχει όμως δικαίωμα να υποβάλλει Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή, εκτός της ΥΣΝ που υπηρετούν οι συγγενείς του. Επίσης, αποκλείονται οι Ιδιώτες Συνεργάτες από έρευνες όπου στα Τμήματα ή Διευθύνσεις που τις διενεργούν υπηρετούν συγγενείς τους ως Υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ. Υπάρχει όμως η δυνατότητα, εάν πληρούν τις προϋποθέσεις, να απασχοληθούν σε έρευνες άλλων Διευθύνσεων της ΕΛΣΤΑΤ.  

Τέλος, στις έρευνες, γενικώς, δεν επιτρέπεται να λάβουν μέρος, ως Ιδιώτες Συνεργάτες, συγγενικά πρόσωπα της Προϊσταμένης και των Υπαλλήλων του Τμήματος Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, των Διευθυντών και Γενικών Διευθυντών της ΕΛΣΤΑΤ και του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ. 

8. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ: 
Ο υποψήφιος Ιδιώτης Συνεργάτης θα ειδοποιείται για την επιλογή του σε  διενεργούμενη έρευνα με μήνυμα στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει για επικοινωνία με την ΕΛΣΤΑΤ και με τον ίδιο τρόπο (μήνυμα από τον ίδιο αριθμό στον αριθμό του κινητού από το οποίο του έχει αποσταλεί το μήνυμα-πρόσκληση) θα αποδέχεται την πρόσκληση. Η σχετική διαδικασία καταγράφεται ηλεκτρονικά και ως αποδεικτικό ισχύει το ηλεκτρονικό αρχείο που προκύπτει από το σύστημα αποστολής και λήψης μηνυμάτων, όπως αυτό έχει αναπτυχθεί από τον πάροχο της συγκεκριμένης εφαρμογής και διατίθεται από τον πάροχο στην ΕΛΣΤΑΤ. 
Για να μην διακινδυνεύσει η εγκαιρότητα της διεξαγωγής των ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ,  η μη απόκρισή του υποψηφίου, ανεξαρτήτως λόγου, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος 48 ωρών από την ώρα αποστολής του μηνύματος, θα θεωρείται άρνηση και θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από τις επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν με βάση το νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών.  

Αυτή η Ανακοίνωση – Πρόσκληση δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ και σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Κατά τον ίδιο χρόνο, η πρόσκληση, με δελτίο τύπου τηςΕΛΣΤΑΤ, αποστέλλεται προς τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, αναρτάται δε σε όλες τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών της ΕΛΣΤΑΤ.  
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, που δεν καλύπτεται από αυτό το κείμενο και από τις οδηγίες συμπλήρωσης της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην Προϊσταμένη του Τμήματος Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών κ. Σταυρούλα Δουφεξή στο τηλ.: 213 1352182 ή στον κ. Νικόλαο Φραγκουλόπουλο στο τηλέφωνο 2131353050 και στην κ. Περσεφόνη Καραπιπέρη στο τηλέφωνο 2131353035.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου