Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2011

ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Θα λειτουργήσουν κανονικά  σήμερα οι ΔΟΥ . 


Παράνομη κρίθηκε η απεργία των εφοριακών και ως εκ τούτου θα λειτουργήσουν κανονικά σήμερα Παρασκευή 30 -12-2011 όλες οι ΔΟΥ. Έτσι πολλοί που είχαν μάθει για την μετάθεση των φορολογικών τους υποχρεώσεων για τις 2 Ιανουαρίου του 2012 θα αναγκαστούν να φάνε την Παρασκευή τους σε κάποια από τις συνηθισμένες ουρές. 
Τα τέλη κυκλοφορίας έχουν πάρει παράταση και θα μπορούν οι φορολογούμενοι να τα προμηθεύονται μέχρι και την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου αποκλειστικά  από τις ΔΟΥ. 


Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2011

ΤΑ ΝΕΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΤΟΥ 2011

Τα νέα δωράκια από το Υπουργείο Οικονομικών
 
Μια και αλλάζει ο χρόνος και έρχονται φορολογικές δηλώσεις, το Υπουργείο Οικονομικών για να μην ξεχνιόμαστε και χαλαρώνουμε , μας έκανε γνωστά τα νέα τεκμήρια που ισχύουν από 01-01-2011.


Έτσι από το 2011 και μετά ισχύουν τα παρακάτω: 

Α) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή της μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας υπολογίζεται  κλιμακωτά με βάση την επιφάνειά της ως ακολούθως:

- μέχρι και ογδόντα (80) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο,

- από ογδόντα ένα (81) μέχρι και εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με εξήντα πέντε (65) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο,

- από εκατόν είκοσι ένα (121) μέχρι και διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με εκατόν δέκα (110) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο,  

- από διακόσια ένα (201) έως τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με διακόσια (200) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και

- από τριακόσια ένα (301) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με τετρακόσια (400) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας. Ως βοηθητικοί χώροι σε περίπτωση πολυκατοικίας θεωρείται ο ανεξάρτητος χώρος της αποθήκης ή του γκαράζ μέσα στην ίδια οικοδομή ενώ στην περίπτωση μονοκατοικίας η αποθήκη, ο χώρος στάθμευσης, το λεβητοστάσιο, η αποθήκη καυσίμων, το κλιμακοστάσιο εφόσον οι χώροι αυτοί βρίσκονται σε λειτουργική ενότητα με αυτή και δεν είναι κοινόχρηστοι.

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι όταν το ποσοστό της συνιδιοκτησίας ή το ποσοστό του ενοικίου σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας, δεν καταλήγει σε ακέραιο ποσοστό τότε θα γίνεται στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη μονάδα, για παράδειγμα 39,5% σε 40% ή 35,2% σε 35%. Το ίδιο ισχύει και για τους βοηθητικούς χώρους.

Β) Τα νέα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτουν από επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ορίζονται ως εξής:

α) για τα αυτοκίνητα μέχρι χίλια διακόσια (1.200) κυβικά εκατοστά σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ,

β) για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των χιλίων διακοσίων (1.200) κυβικών εκατοστών προστίθενται εξακόσια (600) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά μέχρι τα δύο χιλιάδες (2.000) κυβικά εκατοστά,

γ) για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των δύο χιλιάδων (2.000) κυβικών εκατοστών προστίθενται εννιακόσια (900) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά και μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) κυβικά εκατοστά και

δ) για αυτοκίνητα μεγαλύτερα από τρεις χιλιάδες (3.000) κυβικά εκατοστά προστίθενται χίλια διακόσια (1.200) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά.

Αν ο κυβισμός του αυτοκινήτου δεν καταλήγει σε πλήρη εκατοντάδα (π.χ. 1240, 1290 κ.ε.) τότε θα γίνεται στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη εκατοντάδα (μέχρι 50 κ.ε. προς την αμέσως προηγούμενη και πάνω από 50 κ.ε. προς την αμέσως επόμενη).

Γ) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από την κυριότητα ή κατοχή μηχανοκίνητων σκαφών ανοικτού τύπου, ταχύπλοων και μη, ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για τα μέχρι πέντε (5) μέτρα ολικού μήκους ενώ για τα πάνω από πέντε (5) μέτρα το ποσό αυτό αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ το μέτρο.

Δ.Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από την κυριότητα ή κατοχή ιστιοφόρων ή μηχανοκίνητων ή μικτών σκαφών με χώρο ενδιαίτησης, ορίζεται ως εξής:

α) για τα ολικού μήκους μέχρι και επτά (7) μέτρα, δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, 

β) για τα πάνω από επτά (7) και μέχρι δέκα (10) μέτρα ολικού μήκους προστίθενται τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,

γ) για τα πάνω από δέκα (10) και μέχρι δώδεκα (12) μέτρα ολικού μήκους προστίθενται επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,

δ) για τα πάνω από δώδεκα (12) και μέχρι δεκαπέντε (15) μέτρα ολικού μήκους δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,

ε) για τα πάνω από δεκαπέντε (15) και μέχρι δεκαοκτώ (18) μέτρα ολικού μήκους είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,

στ) για τα πάνω από δεκαοκτώ (18) και μέχρι είκοσι δύο (22) μέτρα ολικού μήκους τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους και

ζ) για τα πάνω από είκοσι δύο (22) μέτρα ολικού μήκους προστίθενται πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους.

Διευκρινίζεται ότι όταν το μήκος του σκάφους αναψυχής δεν είναι ακέραιος αριθμός τότε γράφεται ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός μέτρων.

Ε) Τα νέα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτουν για τον κύριο ή τον κάτοχο εξωτερικής δεξαμενής κολύμβησης ορίζονται για επιφάνεια μέχρι εξήντα (60) τετραγωνικών μέτρων σε εκατόν εξήντα (160) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και για επιφάνεια άνω των εξήντα (60) τετραγωνικών μέτρων σε τριακόσια είκοσι (320) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

Τέλος υπενθυμίζεται ότι αναστέλλεται μέχρι και 31.12.2013 το τεκμήριο που προκύπτει από την αγορά ή τη χρονομεριστική ή τη χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης.

Δείτε την σχετική εγκύκλιο ΠΟΛ. 1259/28-12-2011 εδώ 


 

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2011

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Whitney Houston - I Will Always Love You - (1999)
Κάνε κλικ 


ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ " ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ "


Δεδομένου ότι όσοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα " Εξοικονόμηση κατ' Οίκον " θα πρέπει να διατηρήσουν τα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών στο φάκελο έργου, για την περίπτωση ενδεχόμενου εθνικού ή κοινοτικού ελέγχου, έγινε γνωστό από το Υπουργείο Οικονομικών ότι οι φορολογούμενοι προκειμένου να επωφεληθούν της έκπτωσης φόρου από τις δαπάνες που πραγματοποίησαν θα πρέπει να λαμβάνουν βεβαίωση δαπανών από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες, στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:

α) Τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο καταβλήθηκε η δαπάνη,

β) Το συνολικό ποσό της δαπάνης για το οποίο υποβλήθηκαν δικαιολογητικά,

γ) Τα στοιχεία του εκδότη, ο αριθμός και η ημερομηνία της απόδειξης παροχής υπηρεσιών, της απόδειξης λιανικής πώλησης (ή του τιμολογίου) στην οποία αναγράφεται το ποσό της δαπάνης για την επέμβαση ενεργειακής αναβάθμισης,

δ) Το ποσό της δαπάνης που καλύφθηκε από επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον»,

ε) Το συνολικό υπόλοιπο ποσό της δαπάνης με το οποίο επιβαρύνεται ο ίδιος ο φορολογούμενος/ωφελούμενος του προγράμματος,

στ) Ότι τα ανωτέρω ποσά αφορούν δαπάνες που αναφέρονται περιοριστικά στις διατάξεις της περ. ιδ' της παρ. 4 του άρθρου 9 του ΚΦΕ.

Η ανωτέρω βεβαίωση δαπανών θα συνυποβάλλεται, αντί των πρωτότυπων παραστατικών δαπανών, από τον εκάστοτε φορολογούμενο/ωφελούμενο στην αρμόδια για τη φορολόγησή του Δ.Ο.Υ, προκειμένου να τύχει της φορολογικής έκπτωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. ιδ' της παρ. 4 του άρθρου 9 του ΚΦΕ, για το τμήμα των δαπανών για το οποίο δεν έχει επιχορηγηθεί από το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον», κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Δείτε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου ΠΟΛ.1257/27-12-2011 εδώ .Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2011

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Blondie - Call Me - (1980)


Κάνε κλικ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ TAXISNETΗ Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών από τις 22/12/2011 έθεσε σε παραγωγική λειτουργία ένα νέο σύνολο ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο περιβάλλον του νέου TAXISnet. 

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες αυτές αφορούν:

1.Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας:

•Εκπρόθεσμες και τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις (έντυπο Φ2) για φορολογικές περιόδους από 1.1.2011 και εφεξής.

•Εκπρόθεσμες και τροποποιητικές εκκαθαριστικές δηλώσεις (έντυπο Φ1) που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που λήγουν από 1.1.2010 και εφεξής.

•Διορθωτικοί ανακεφαλαιωτικοί πίνακες (έντυπα Φ4 και Φ5) που αφορούν ημερολογιακές περιόδους από 1.1.2010 και εφεξής 

•Εκπρόθεσμοι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες (έντυπα Φ4 και Φ5) που αφορούν ημερολογιακές περιόδους από 1.1.2011 και εφεξής. 

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΤΟ TAXISNETAναρτήθηκαν στο διαδίκτυο οι ειδοποιήσεις τελών κυκλοφορίας έτους 2012 από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ έχουν πλέον τη δυνατότητα να προβάλουν στην οθόνη του υπολογιστή τους και να εκτυπώσουν τις συγκεκριμένες ειδοποιήσεις που τους αφορούν.

Η ανάρτηση γίνεται για την εξυπηρέτηση των πολιτών που για κάποιο λόγο δεν έλαβαν την ειδοποίηση που στάλθηκε ταχυδρομικά ή που απώλεσαν την ειδοποίηση που έλαβαν. Οι εκτυπώσεις μπορούν να αντικαταστήσουν τις αντίστοιχες έντυπες ειδοποιήσεις και να χρησιμοποιηθούν στα τραπεζικά ιδρύματα για την εξόφληση των τελών κυκλοφορίας. Έτσι δίνεται η δυνατότητα αποφυγής της ταλαιπωρίας και του συνωστισμού στις ΔΟΥ.

Η πρόσβαση στη συγκεκριμένη υπηρεσία γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου της Γενικής Γραμματείας, στη διεύθυνση www.gsis.gr. Συγκεκριμένα, θα πρέπει αρχικά να επιλέξετε το πλαίσιο Υπηρεσίες προς Πολίτες ή το πλαίσιο Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις/ Επιτηδευματίες και στη συνέχεια την επιλογή Ειδοποιήσεις πληρωμής ή επιστροφής φόρου. 

Δείτε την σχετική ΠΟΛ.1255/27-12-2011 με θέμα την χρησιμοποίηση ειδοποιήσεων τελών κυκλοφορίας από το διαδίκτυο εδώ


Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2011

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ , ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

Δωράκι για τα Χριστούγεννα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη


Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, επιστρέφονται από σήμερα (23.12.2011) οι άδειες οδήγησης, καθώς και οι άδειες και οι πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων (αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων), προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στη μετακίνησή τους για τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Η Απόφαση αφορά τα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας που έχουν αφαιρεθεί ή κατατεθεί στις Αστυνομικές Αρχές μέχρι και την 22.12.2011.

Επίσης, στο πλαίσιο της ίδιας απόφασης, δεν θα εκτελεστούν οι εκκρεμείς διοικητικές αποφάσεις, επιδοθείσες ή μη, που εκδόθηκαν κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 103 του Κ.Ο.Κ. «επιβολή διοικητικών μέτρων», για τροχαίες παραβάσεις που βεβαιώθηκαν μέχρι και την 22.12.2011.

Από την παραπάνω Απόφαση εξαιρούνται και δεν επιστρέφονται στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας οχημάτων, για τις εξής παραβάσεις:
 • Οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος
 • Οδήγηση με ταχύτητα πέραν της επιτρεπόμενης
 • Παραβίαση της ένδειξης ερυθρού σηματοδότη
 • Κυκλοφορία ανασφάλιστων οχημάτων.
 • Μη καταβολή τέλους διοδίων

Οι αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί από Δικαστικές ή άλλες Αρχές, εκτελούνται κανονικά.

Επισημαίνεται ότι για την επιστροφή των παραπάνω στοιχείων οδήγησης και κυκλοφορίας θα πρέπει προηγουμένως να καταβληθεί, όπου επιβλήθηκε, το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο. 


Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ INTRASTAT ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής παρατείνεται  η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων Intrastat μηνός Νοεμβρίου 2011 μέχρι και την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2011


Δείτε την ανακοίνωση εδώ 

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ


Μην ξεχνιόμαστε ...
Τελευταία μέρα καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων σήμερα και καλού κακού ας θυμηθούμε τι ισχύει για να μην ξεχνιόμαστε.

Η Υπουργική Απόφαση 19040/1981 όπως ισχύει σήμερα καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την καταβολή του του Δώρου Χριστουγέννων. Ειδικότερα:
 • Το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου.
 • Το επίδομα καταβάλλεται ολόκληρο, δηλαδή ένας πλήρης μισθός, εφόσον η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρη τη χρονική περίοδο από 1 η Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Εάν η σχέση εργασίας διήρκεσε λιγότερο, καταβάλλονται 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε 19 ημέρες εργασίας.
 • Το Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται επί των πράγματι καταβαλλομένων αποδοχών κατά την 10 η Δεκεμβρίου, προσαυξάνεται δε με τη νόμιμη κατά Κυριακές και αργίες εργασία, ως και τη νόμιμη υπερωριακή και νυχτερινή εργασία, εφόσον παρέχονται κατά τρόπο τακτικό και μόνιμο.
 • Δώρο δικαιούνται αναλόγως του αριθμού των ημερών εργασίας τους όσοι εργάστηκαν τη χρονική περίοδο από 1ης Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.
 • Στον εργάσιμο χρόνο συνυπολογίζεται ο χρόνος αποχής από την εργασία των γυναικών προ και μετά τον τοκετό, ενώ οι εργαζόμενοι που ήταν ασθενείς δικαιούνται του Δώρου ανάλογα με τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης, αφού όμως αφαιρεθούν οι ημέρες ασθενείας, για τις οποίες έλαβαν επίδομα ασθενείας.
 • Η μη καταβολή του Δώρου συνιστά ποινικό αδίκημα, το οποίο διώκεται κατά τη διαδικασία του αυτοφώρου, ύστερα από σχετική μήνυση.

Πηγή: www.esiea.gr 


Η ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Δημοσιεύθηκε σήμερα η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών  με θέμα "Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 2 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α΄ 262) «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011», σχετικά με τη συμπλήρωση του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, περί του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών και διευκρινίσεις στην περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011". 

Σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο, σε όσα ακίνητα η χρήση τους δεν είναι οικιακή και το εμβαδόν τους είναι  μεγαλύτερο των  1.000 τετραγωνικών   μέτρων,   μειώνεται ο συντελεστής προσδιορισμού του τέλους κατά 30%  για το άνω των 1.000 τετραγωνικών μέτρων τμήμα και κατά 60% για το άνω των 2.000 τετραγωνικών μέτρων τμήμα του ακινήτου. Η διαδικασία εφαρμογής του μειωμένου τέλους, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά  και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή  της   διάταξης   αυτής   θα   προσδιοριστούν   με   Υπουργική   Απόφαση  που  θα  ακολουθήσει άμεσα.

Επιπλέον στην ίδια εγκύκλιο δίνονται αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο διόρθωσης  των στοιχείων  του εμβαδού της δομημένης επιφάνειας, της τιμής ζώνης και της παλαιότητας του  ακινήτου  βάσει  των  οποίων  υπολογίστηκε  το  ποσό  Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.  έτους  2011. 

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου Πολ. 1251/20-12-11 εδώ

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ε9 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Έσπασαν όλα τα ρεκόρ οι φετινές παρατάσεις του Ε9


Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών παρατείνεται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2012 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2011 καθώς και της διόρθωσης στοιχείων της περιουσιακής κατάστασης.

Επίσης παρατείνεται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2012 η προθεσμία υποβολής μέσω διαδικτύου της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης.


Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ

 
Δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες» όλων των υπόχρεων για το οικονομικό έτος 2010 (χρήση 2009), βουλευτών, ευρωβουλευτών, τ. βουλευτών, τ. ευρωβουλευτών, τ. υπουργών και υπευθύνων οικονομικών των κομμάτων. 
Φέτος, για πρώτη φορά το «πόθεν έσχες» αναρτήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη της Βουλής των Ελλήνων www.hellenicparliament.gr)μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 21, Ν. 3023/2002) και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Υπογραμμίζεται ότι οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης αφορούν στη χρήση του 2009 (οικονομικό έτος 2010), δηλαδή πριν από τις περικοπές στις συνολικές αποδοχές των βουλευτών που έγιναν κατά την τελευταία διετία και οι οποίες έχουν υποστεί μειώσεις που υπερβαίνουν το 45% ετησίως.

Δείτε αναλυτικά τις δηλώσεις πόθεν έσχες εδώ 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ


Νέα προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα πενήντα (50) ιδιωτών και μονίμου πυροσβεστικού προσωπικού πτυχιούχων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ως Δοκίμων Ανθυποπυραγών, οι οποίοι θα καλύψουν ισάριθμες κενές οργανικές θέσεις Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων.Αιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 30-12-2011 στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.


Διαβάστε περισσότερα στο Προσλαμβάνομαι  

Κάνε κλικ 

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011

ΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΓΕΜΑΤΟ ΓΑΛΑ - ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Τρίτη 20 Δεκεμβρίου, στην πλ. Κοραή (Μετρό Πανεπιστήμιο) 3.00μ.μ.-10.30 μ.μ. Οι Γιατροί του Κόσμου σε συνεργασία με τους atenistas διοργανώνουν και φέτος τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή τους για τα παιδιά που βιώνουν την οικονομική κρίση. Ελάτε να στήσουμε όλοι μαζί ένα δέντρο με γάλατα για να έχουν αυτά τα Χριστούγεννα όλα τα παιδιά ένα ποτήρι ζεστό γάλα. 


Μια μικρή αλλά σημαντική χειρονομία αγάπης και αλληλεγγύης για να κρατήσουμε ζωντανό το πνεύμα των Χριστουγέννων σε μια περίοδο που η χώρα μας βιώνει ανθρωπιστική κρίση και όλοι έχουμε ανάγκη να κάνουμε κάτι μαζί .Στην περσινή γιορτή μας η συμμετοχή του κόσμου ήταν συγκινητική. Συγκεντρώθηκαν πάνω από 5.000 κουτιά γάλα και 3 τόνοι τρόφιμα. Φέτος, σας περιμένουμε πάλι στον πεζόδρομο απέναντι από την Πλ. Κοραή (Μετρό Πανεπιστήμιο), με ένα κουτί γάλα να γιορτάσουμε μαζί για τα παιδιά όλου του κόσμου.

Επίσης μπορείτε να φέρετε μαζί σας: • Γάλα (Κουτιά) • Παιδικά Γάλατα • Παιδικές Τροφές • Ρύζι • Όσπρια • Μακαρόνια • Λάδι 


Πηγή : mdmgreece.gr

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Footloose - Kenny Loggins -(1984)


Κάνε κλικ

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2011

ΤΟ ΕΑΠ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Το ΕΑΠ δημοσίευσε τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής κλήρωσης για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 
Δες τη θέση που κληρώθηκες εδώ . 


Κάνε κλικ

ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΑΠ
Διεξήχθη  σήμερα το πρωί η ετήσια δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για τα προγράμματα του Ε.Α.Π. για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13.
Εντός της ημέρας οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητήσουν, τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα www.eap.gr


Καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες!

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 31% ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΕΤΟΣ

Η οικονομική κρίση χτύπησε και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Μειωμένες κατά 31% οι αιτήσεις για την  εισαγωγή στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε σχέση με το 2010. Είναι ολοφάνερο ότι η οικονομική κρίση χτύπησε και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο , μια και μέχρι και πριν από λίγα χρόνια οι υποψήφιοι έκαναν ουρές για μια θέση εκεί. Αν συγκρίνει κάποιος τον αριθμό των αιτήσεων των προηγουμένων ετών θα εκπλαγεί.Το 2009 είχαν κάνει αίτηση εισαγωγής 76.478 άτομα, το 2010 58.049  άτομα  , και φέτος μόλις 39.945 άτομα.
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα 17 Δεκεμβρίου 2011  στις 10 το πρωί και μάλιστα με περισσότερες πιθανότητες για όλους λόγω του μικρού αριθμού αιτήσεων . 

Καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες!
Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011

ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΑ 715.000 ΑΤΟΜΑ ΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣτα 715.693 άτομα ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το μήνα Νοέμβριο. Από αυτά 301.659 είναι άνδρες (ποσοστό 42,15%) και 414.034 είναι γυναίκες (ποσοστό 57,85%). Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αύξηση κατά 3,21% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. 

Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών αναλογεί το 62,87% των εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το 27,71% και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το 9,42%.

Διαβάστε περισσότερα στο Προσλαμβάνομαι  


ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ THN DIGEA ΓΙΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ALTER


Σύμφωνα με τους εργαζόμενους του σταθμού, η digea υποβάθμισε την ποιότητα της εικόνας του alter με απώτερο σκοπό να σαμποτάρει την εκπομπή των μηνυμάτων των εργαζομένων του alter. Όσοι τηλεθεατές έχετε την δυνατότητα να δείτε την εικόνα του alter αναλογικά, παρακαλούμε γυρίστε στον αναλογικό σας δέκτη.

Επιπλέον με ανάρτηση τους στο blog που δημιούργησαν ergazomenoialter.blogspot.com/ , ευχαριστούν όσους εκφράζουν με κάθε τρόπο την συμπαράσταση του στον δίκαιο αγώνα τους, και παρακαλούν τον κόσμο να μην πηγαίνει χρήματα αλλά μόνο τρόφιμα, καθώς αρκούν οι προμήθειες σε τρόφιμα για την συντήρηση των οικογενειών των εργαζομένων στο σταθμό που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης

Καλό αγώνα και καλή τύχη όχι μόνο στους εργαζόμενους του Alter αλλά και σε όσους άλλους είναι σε επίσχεση εργασίας, και πιστέψτε με δεν είναι λίγοι.

Κάνε κλικ


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ


Σύμφωνα με εισήγηση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα ομοφώνως πράξη νομοθετικού περιεχομένου, με την οποία ρυθμίζονται μια σειρά από θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, που σχετίζονται με την εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής και στήριξης της ελληνικής οικονομίας και του Μεσοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου θα υποβληθεί το ταχύτερο δυνατόν προς κύρωση στη Βουλή.

Με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου:
 • Παρατείνεται για ένα έτος η ισχύς της απαγόρευσης των πλειστηριασμών από τα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να προστατευθούν, ενόψει της συνεχιζόμενης κρίσης και ύφεσης της οικονομίας, οι δανειολήπτες που δεν δύνανται να αντιμετωπίσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις,

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011

17 ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΡΕΠΕ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΒΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ - ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

Σημεία και τέρατα! 

Αν και το Κάνε κλικ δεν ασχολείται με το Αστυνομικό Δελτίο, η σημερινή είδηση ότι  17χρονος δημοσίευε σε γνωστή ιστοσελίδα συμβουλών προς γονείς προτροπές για βιασμούς ανηλίκων,  τράβηξε την προσοχή του blog . Δεν προλάβαμε να ηρεμήσουμε από τα γεγονότα της προηγούμενης εβδομάδας στην Κρήτη και έσκασε και νέα βόμβα.

Τι να πει κανείς ..... 
Το αυτονόητο φαντάζομαι " ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ", χωρίς υπερβολές πάντα, αλλά καλού κακού ας έχουμε  και στο πίσω μέρος του μυαλού μας αμφιβολίες για τους γύρω μας ιδίως όταν δείχνουν κάποια σημάδια. Ας μην επαναπαυόμαστε μόνο με την σκέψη ότι ο άλλος είναι συγγενής μας ή  έχει κάποιο  τίτλο, ή κάποια τέτοια θέση στην κοινωνία και έτσι αποκλείεται να είναι ο εφιάλτης του παιδίου μας αλλά και του παιδιού του γείτονα.

Επιτέλους είναι καιρός να μάθουμε να ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές ...... έστω και ένα παιδί να σώσουμε από τα χέρια τους είναι μεγάλο κέρδος.

Τέλος ας ακούσουμε όλοι τι έχουν να μας πουν τα παιδιά μας  ( πολλές φορές και χωρίς λέξεις), και ας μην τα θεωρούμε  φαντασιόπληκτα λόγω ηλικίας.

Την είδηση ολόκληρη δεν την δημοσιεύω γιατί η είδηση ήταν απλός η αφορμή. Έτσι και αλλιώς σε λίγο αν δεν έχει γίνει ακόμη, θα μονοπωλεί τις στήλες ειδικότερων ιστοσελίδων.

Κάνε κλικ
 

ΓΙΑ 15 ΜΕΡΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ

Δυνατότητα αγοράς προϊόντων από Ιδιώτες σε τιμές χονδρικής 


 

Ενδιαφέρουσα και αξιέπαινη η πρωτοβουλία του Συνδέσμου Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών οι οποίοι εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων, αποφάσισαν να στηρίξουν  την πρωτοβουλία του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών χορηγώντας μεγάλες ποσότητες φρούτων και λαχανικών σε οργανωμένες ομάδες που παρέχουν συσσίτια σε απόρους, μια δράση η οποία αποφασίστηκε να συνεχιστεί και μετά τις γιορτές σε εβδομαδιαία βάση, μέσω των δήμων και της Εκκλησίας.

Παράλληλα, ελεύθερα θα μπορούν να ψωνίζουν φρούτα και λαχανικά στην Κεντρική Αγορά Αθηνών (Αγορά Ρέντη) όσοι καταναλωτές το επιθυμούν από τις 15 Δεκεμβρίου μέχρι το τέλος του χρόνου και μάλιστα σε τιμές χονδρικής.


Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να εξυπηρετηθούν πολυμελείς και πολύτεκνες οικογένειες ώστε να μειωθεί σημαντικά το κόστος για το γιορτινό τραπέζι.

Προϋπόθεση για τις αγορές των καταναλωτών είναι, ότι τα προϊόντα θα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε συσκευασίες χονδρικής, (τελάρα, σακιά. δεμάτια κλπ.), αλλά σε κάθε περίπτωση το κέρδος είναι διπλό, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι τιμές χονδρικής είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις τιμές λιανικής για τα ίδια προϊόντα. Ο καταναλωτής θα πρέπει να προσκομίσει πλήρη στοιχεία για την έκδοση τιμολογίου λιανικής (ονοματεπώνυμο-διεύθυνση-Α.Φ.Μ.).

Τις αποφάσεις αυτές έλαβαν οι έμποροι της Λαχαναγοράς (μέλη του Συνδέσμου Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών) σε συνεργασία με τον Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. και τα αρμόδια Υπουργεία, μπαίνοντας με τον τρόπο αυτό στο κλίμα της εποχής, και προωθώντας ενάντια στην κρίση, την επιβαλλόμενη κοινωνική πολιτική απέναντι στους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται άσχημα, δείχνοντας παράλληλα όπως επιβάλλεται στις μέρες αυτές καλή διάθεση και εορταστικό πνεύμα.

Δείτε το πλήρες δελτίο τύπου εδώ

Κάνε κλικ


ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 725 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

 
Δημοσιεύθηκε σήμερα η προκήρυξη του διαγωνισμού για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα 725 Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό αρχίζει από 09-01-2012 και λήγει στις 16-01-2012.Οι θέσεις που προκηρύχθηκαν εμφανίζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
 
Διαβάστε περισσότερα στο Προσλαμβάνομαι  

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011

29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ

Ευτυχώς θα πληρωθούν το 2011 ....Έλεος!!!


Κι όμως υπάρχουν ακόμη απλήρωτοι Απογραφείς και Τομεάρχες από την τελευταία Απογραφή που έγινε στην χώρα μας τον περασμένο Μάιο. Τελειώνει η αναμονή των τελευταίων  Απογραφέων και Τομεαρχών μια και προγραμματίστηκε  να πληρωθούν την Πέμπτη  29 Δεκεμβρίου, ουσιαστικά  επτά μήνες μετά την Γενική  Απογραφή.Για όσους ξέχασαν διενεργήθηκε από 10 έως 24 Μαΐου. 
Ένας άνθρωπος εκεί στα Υπουργεία δεν σκέφτηκε ότι θα ήταν καλό να γίνει η πληρωμή λίγο νωρίτερα από τις 29  ώστε να κάνουν και οι Απογραφείς Χριστούγεννα; 
Τι γράφω τώρα ......ξέχασα ότι ζω στην Ελλάδα!! 

Διαβάστε την ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής εδώ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΉΦΙΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΟ Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή μετά από καταγγελίες καταναλωτών αλλά και βλέποντας ότι όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας αναγκάζονται να καταφύγουν στην πώληση αντικειμένων τους ,ιδίως κοσµηµάτων, από πολύτιµα µέταλλα, προτρέπει τους καταναλωτές να ακολουθούν πριν προβούν σε συναλλαγή, τα ακόλουθα βήµατα: 

ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΓΑ


Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης του ΟΓΑ σήμερα θα πραγματοποιηθεί  η καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων (πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ παροχή και ισόβια σύνταξη) του ΣΤ’ διμήνου 2011. 

ΟΑΕΔ ΑΠΟ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ από την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου θα καταβάλλεται στους επιδοτούμενους ανέργους το δώρο Χριστουγέννων 2011 και προπληρώνονται τα επιδόματα ανεργίας που καταβάλλονται κανονικά από 21-12-2011 μέχρι και 01-01-2012.

Επίσης προπληρώνονται τα επιδόματα που έχουν εγκριθεί για τους μακροχρόνια ανέργους, τα οποία θα καταβάλλονταν κανονικά μέχρι και 01-01-2012 και τέλος θα καταβάλλεται το δώρο Χριστουγέννων των δικαιούχων της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας.

Δεν απαιτείται η προσέλευση των δικαιούχων στις Υπηρεσίες του Οργανισμού για τις παραπάνω παροχές, καθόσον οι πιστώσεις θα γίνουν από τη Διοίκηση του Οργανισμού στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.


Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011

ΠΡΩΤΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟ IPHONE 4S UNBOXING

Oδηγίες για το άνοιγμα μιας συσκευασίας iphone 4s και στα Ποντιακά!!!

Κάνε κλικ 

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΑ ΜΙΚΡΟ-ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διάψευση για τα συσσίτια στα σχολεία!


Η Υφυπουργός Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου διαψεύδει το χτεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα της Κυριακής» με τίτλο «Tα συσσίτια επιστρέφουν στα σχολεία» . Δεν αφορά συσσίτια κατά την Υφυπουργό ο σχεδιασμός του Υπουργείου, αλλά μικρο-γεύματα σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ). 
Οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) αφορούν περιοχές της χώρας μας, οι οποίες παρουσιάζουν υψηλούς δείκτες κοινωνικών ανισοτήτων και υψηλά ποσοστά σχολικής διαρροής.
Σε αυτά τα σχολεία και μόνο το Υπουργείο Παιδείας προτίθεται να εντάξει την δυνατότητα παροχής μικρο-γευμάτων στους μαθητές.

Διαβάστε το δελτίο τύπου εδώ 

 

Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011

ΤΟ SALZBURG ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΗ - ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ!!

Αφού δεν μπορούμε να είμαστε εκεί ας το χαζέψουμε τουλάχιστον!!
Κάνε κλικ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Υπουργείο Εσωτερικών

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών παρατείνονται έως τη συμπλήρωση συνολικού χρόνου απασχόλησης δεκαοκτώ (18) μηνών όσες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης των Δήμων ήταν ενεργές την 30η Απριλίου του 2011.


Διαβάστε περισσότερα στο Προσλαμβάνομαι