Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΉΦΙΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΟ Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή μετά από καταγγελίες καταναλωτών αλλά και βλέποντας ότι όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας αναγκάζονται να καταφύγουν στην πώληση αντικειμένων τους ,ιδίως κοσµηµάτων, από πολύτιµα µέταλλα, προτρέπει τους καταναλωτές να ακολουθούν πριν προβούν σε συναλλαγή, τα ακόλουθα βήµατα: 
1 βήµα: Εκτίµηση της αξίας του κοσµήµατος

Οι καταναλωτές καλούνται :

 • να ζυγίζουν τα αντικείµενα στο σπίτι τους και να σηµειώνουν την περιεκτικότητά τους σε πολύτιµο µέταλλο, που αναγράφεται πάνω σε αυτά 
 • να ενηµερώνονται για την τρέχουσα τιµή πώλησης του χρυσού ή άλλου πολύτιµου µετάλλου και να κάνουν έναν κατά το δυνατόν υπολογισµό της αξίας των αντικειµένων. ∆ιευκρινίζεται ότι ένα κόσµηµα δεν αποτελείται µόνο από πολύτιµο µέταλλο π.χ. χρυσό, αλλά η καθαρή περιεκτικότητά του σε πολύτιµο µέταλλο είναι ένα µόνο ποσοστό του συνολικού βάρους του κοσµήµατος, που εξαρτάται από τον τίτλο του (περιεκτικότητα του κοσµήµατος σε πολύτιµο µέταλλο εκφρασµένη σε χιλιοστά). 
 • να προβαίνουν σε εκτίµηση της αξίας των αντικειµένων, απευθυνόµενοι σε αξιόπιστες εταιρείες, που να εγγυώνται τη µέγιστη ακρίβεια στην εκτίµηση χρυσού ή άλλων πολύτιµων µετάλλων. 
 • Να έχουν υπόψη τους ότι το Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοΐας, που είναι φορέας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε κύριο σκοπό την στήριξη και την προαγωγή της ελληνικής αργυροχρυσοχοΐας, παρέχει υπηρεσίες εκτίµησης πολύτιµων µετάλλων και σε καταναλωτές. 
2ο βήµα: Επιλογή επιχείρησης

Οι καταναλωτές καλούνται:
 • να είναι επιφυλακτικοί έναντι διαφηµιστικών καταχωρήσεων και φυλλαδίων που   υπόσχονται ιδιαίτερα υψηλές τιµές αγοράς πολύτιµων µετάλλων
 • να απευθύνονται µόνο σε επιχειρήσεις που κατέχουν νόµιµη άδεια λειτουργίας 
 • να αποφεύγουν επιχειρήσεις που δεν έχουν ως αποκλειστική ενασχόληση την αγορά πολύτιµων µετάλλων 
 • να ερευνούν και να συγκρίνουν τις τιµές που προσφέρονται από τις διάφορες επιχειρήσεις αγοράς πολύτιµων µετάλλων 
 • να ερευνούν µε βάση ποιο κριτήριο γίνεται η αγορά από την επιχείρηση, δηλαδή εάν αγοράζει τα αντικείµενα µε κριτήριο την περιεκτικότητά τους σε χρυσό ή άλλο πολύτιµο µέταλλο ή µε κριτήριο και την εµπορική αξία τους, η οποία µπορεί να καθορίζεται και από παράγοντες όπως η παλαιότητα, η µοναδικότητα και η αισθητική. 
 • να µεριµνούν για την παραλαβή των απαραίτητων παραστατικών στοιχείων(συµβόλαιο αγοραπωλησίας, αποδείξεις κ.λ.π.) 
Ιδίως κατά την πώληση αντικειµένων από πολύτιµα µέταλλα µέσω διαδικτύου, οι καταναλωτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. 

Οι καταναλωτές καλούνται:
 • να επικοινωνούν µε τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή στο τηλέφωνο 1520 για να ενηµερώνονται για το αν επιχείρηση, στην οποία επιθυµούν να απευθυνθούν, είναι καταγεγραµµένη στο µητρώο προµηθευτών που συνάπτουν συµβάσεις από απόσταση, όπως είναι υποχρεωµένη από το νόµο και το οποίο τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, 
 • να ερευνούν εάν στην ιστοσελίδα αναφέρονται η επωνυµία, η διεύθυνση και σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας µε την επιχείρηση (όταν υπάρχει ως σηµείο επαφής µόνο αριθµός κινητού τηλεφώνου να είναι επιφυλακτικοί) ή ειδική γραµµή εξυπηρέτησης πελατών εξυπηρέτησης και ηλεκτρονική διεύθυνση, 
 • να επικοινωνούν πρώτα τηλεφωνικά ή και µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε την επιχείρηση για να εκτιµήσουν κατά το δυνατόν τη σοβαρότητά της, 
 • πριν τη συναλλαγή να ενηµερώνονται για τους ακριβείς όρους και τις προϋποθέσεις που χρησιµοποιεί η επιχείρηση κατά την αγορά των πολύτιµων αντικειµένων, 
 • να γνωρίζουν ότι σύµφωνα µε το ν.2251/94 «Προστασία καταναλωτών» σε περίπτωση που οι καταναλωτές αλλάξουν γνώµη και θέλουν να ανακτήσουν τα αντικείµενά τους έχουν δικαίωµα υπαναχώρησης και µαταίωσης της συναλλαγής εντός 14 ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή του χρηµατικού ποσού συναλλαγής. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι καταναλωτές µπορούν να απευθύνονται στην τηλεφωνική γραµµή 1520 που λειτουργεί στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου