Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014

Οι εξαιρέσεις από τις "Νέες Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις" - Όλα τα στοιχεία που εξαιρούνται του μέτρου


Δημοσιεύθηκε από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων  πίνακας με τις συναλλαγές που δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στις νέες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις που αφορούν την χρήση 2014.
Αναλυτικά:

Δεν υποβάλλονται στοιχεία στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, µε βάση τις διατάξεις της Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014, για ορισμένες συναλλαγές, που αφορούν είτε λήψη υπηρεσιών είτε καταβολή δαπανών, ως ακολούθως : 

1. Ενοίκια ακινήτων, εφόσον η αξία δεν επιβαρύνεται µε Φ.Π.Α. 

2. Πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις – παραδόσεις, συναλλαγές µε τρίτες χώρες) 

3. Εισιτήρια όλων των μεταφορικών μέσων, συμπεριλαμβάνονται και οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων (Α.Π.Ε.) και Πιστωτικά Τιμολόγια που εκδίδονται γι αυτά 

4. Συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις και επαγγελματικά Επιμελητήρια, συνδρομές και δωρεές σε συλλόγους και νομικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις οποίες έχουν εκδοθεί µη φορολογικά στοιχεία - αποδείξεις είσπραξης. 

5. Δεν υποβάλλονται στοιχεία από τις Τράπεζες και τους συναλλασσόμενους µε αυτές, για συναλλαγές που αφορούν τους τόκους καταθέσεων ή τις προμήθειες που χορηγούνται από αυτές (έσοδα – έξοδα αντίστοιχα) 

6. Η αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών 

7. Έξοδα μισθοδοσίας (μισθοί, ημερομίσθια, συντάξεις) 

8. Εισφορές που καταβάλλονται σε Ταμεία Ασφάλισης (ΟΑΕΕ κλπ) 

9. Το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομηµένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), καθώς και το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), που εισπράττονται µέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η., δεν περιλαμβάνονται στην αξία της συναλλαγής, που υποβάλλεται µε τις υπόψη καταστάσεις. 

10.Γραμμάτια προκαταβολής (προείσπραξης) Δικηγορικών Συλλόγων, καθώς και τα µερίσματα που χορηγούν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, οι Σύλλογοι Δικαστικών Επιμελητών κλπ στα µέλη τους 

11.Τέλη και δικαιώµατα που εισπράττουν οι Άµισθοι Υποθηκοφύλακες, για λογαριασμό τους και για λογαριασμό τρίτων 

12.Μηδενικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών δεν υποβάλλονται

Δείτε την ανακοίνωση της ΓΓΠΣ εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου