Τρίτη 1 Απριλίου 2014

Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου είκοσι τοις εκατό (20%) οι μεταφορείς – φυσικά πρόσωπα, για τις υπηρεσίες χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών που παρέχουν σε επιχειρήσεις.

Όχι η δική μας ανάρτηση δεν είναι πρωταπριλιάτικο αστείο .... 


Το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε απάντηση  σε συγκεκριμένο ερώτημα φορολογουμένου το οποίο αφορούσε τις υπηρεσίες μεταφορών. Άντε να δούμε πότε θα μάθουμε τι εννοεί ο "ποιητής"  στον ν.4172/2013 για όλες τις άλλες υπηρεσίες, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα  δεν έχει εκδοθεί ερμηνευτική εγκύκλιος για την παρακράτηση του φόρου. 


ΘΕΜΑ: Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου είκοσι τοις εκατό (20%) οι μεταφορείς – φυσικά πρόσωπα, για τις υπηρεσίες χερσαίων  εμπορευματικών μεταφορών που παρέχουν σε επιχειρήσεις. 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: 
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 64
του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), στις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ενώ για τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων, ο συντελεστής είναι τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του μισθώματος. 
2. Οι υπηρεσίες που παρέχουν τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ως χερσαίοι εμπορευματικοί μεταφορείς, δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω διατάξεις, διότι δεν συνιστούν ούτε τεχνική, ούτε συμβουλευτική υπηρεσία, ούτε υπηρεσία διοίκησης, ούτε παρόμοια υπηρεσία. Συνεπώς, οι αμοιβές που λαμβάνουν τα πρόσωπα αυτά δεν υπόκεινται στην παρακράτηση φόρου της παραγράφου 1 του παρόντος. 

Δείτε το πλήρες κείμενο της απάντησης με  αρ.πρωτ.: Δ12Α 1052367 ΕΞ2014 εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου