Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ Η ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ - Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΜΥ ΠΛΕΟΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ


Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γ.Γ.Π.Σ. για την έναρξη της μηνιαίας απόδοσης ΦΜΥ αλλά και για την κοινή απόδοση ΦΜΥ και εισφορών ΙΚΑ έγιναν γνωστά τα παρακάτω:

Παρατήρηση επί του παρακρατούμενου φόρου ΦΜΥ:

Βάσει της παραγράφου 2, του αρθ.59 του Ν.2238/94 όπως  αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5β του άρθρου 64 του ν. 4170/2013 , ο παρακρατούμενος φόρος από μισθωτές υπηρεσίες θα υποβάλλεται και θα αποδίδεται σε μηνιαία βάση για τις αποδοχές που καταβάλλονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.

Παρατήρηση επί των ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ:

Όσον αφορά την απόδοση των εισφορών ΙΚΑ, επειδή δεν έχει υπογραφεί  ακόμα Κοινή Υπουργική απόφαση μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και  Υπουργείου εργασίας κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, αναστέλλεται η  κοινή απόδοση ΦΜΥ και εισφορών ΙΚΑ μέχρι την υπογραφή της  προαναφερθείσας απόφασης. Επομένως, η απόδοση των εισφορών ΙΚΑ θα 
συνεχίσει να πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου