Δευτέρα 16 Μαΐου 2011

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 15-06-2011 ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Μ.Υ.Έχει δοθεί και νέα παράταση έως 30-09-2011

Με την παρακάτω ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε παράταση μέχρι 15-06-2011 στις Οριστικές Δηλώσεις Φ.Μ.Υ. καθώς και αναλυτικές οδηγίες ως προς τον τρόπο υποβολής τους.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης :
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει με τις με αριθμό ΠΟΛ.1101/6.5.2011 και ΠΟΛ. 1102/6.5.2011 αποφάσεις ότι οι αρχικές οριστικές εμπρόθεσμες δηλώσεις απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. Έντυπο Ε7-Φ-01.015 ), οικονομικού έτους 2011, και ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι ποσό φόρου για απόδοση, καθώς και οι αρχικές οριστικές εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΜΥ, για τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση, υποβάλλονται και ο τυχόν φόρος αποδίδεται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στον δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr ανεξάρτητα αν ο υπόχρεος είναι επιτηδευματίας ή όχι και ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούνται  και από τον τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα). Με τη δήλωση αυτή υποβάλλεται υποχρεωτικά και το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.


Οι  υπόχρεοι που υποβάλλουν οριστική δήλωση και καταβάλλουν τον φόρο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, οφείλουν να δώσουν εντολή πληρωμής, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, σε τράπεζες που έχουν συμβληθεί με το Υπουργείο Οικονομικών για να παρέχουν την υπηρεσία αυτή. Το σύστημα μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης παράγει το σημείωμα για πληρωμή του φόρου, όπου περιέχεται η «Ταυτότητα Πληρωμής», στοιχείο απαραίτητο για να δοθεί η εντολή πληρωμής στην τράπεζα.
Οι αρχικές οριστικές εκπρόθεσμες δηλώσεις απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών για τις οποίες δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση, καθώς και οι τροποποιητικές οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. του ιδίου οικονομικού έτους, υποβάλλονται αποκλειστικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., σε δύο  αντίτυπα, συνοδευόμενα υποχρεωτικά με μαγνητικό μέσο, το οποίο περιέχει το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, καθώς και το σύνολο των λοιπών στοιχείων του Εντύπου Ε7.
Η οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. του φυσικού προσώπου που έχει αποβιώσει εντός του 2010 υποβάλλεται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ. από τους κληρονόμους του.
Η οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και του άρθρου 101 του ΚΦΕ που έχουν κάνει διακοπή εργασιών μέσα στο 2010 και δεν είχαν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ., υποβάλλεται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ..
Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ., την υπηρεσία των οποίων ασκεί το Δημόσιο και γενικά όποιος παρακρατεί φόρο μισθωτών υπηρεσιών και δεν έχει υποχρέωση υποβολής οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ., υποβάλλουν υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν καθώς και τον φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών.
Η προθεσμία υποβολής των οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ η οριζόμενη με τις  διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν.2238/1994, καθώς και των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν, καθώς και τον φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών λήγει την 15η Ιουνίου 2011.
Οι σχετικές αποφάσεις θα αναρτηθούν στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους στο Φ.Ε.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου