Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012

ΜΕΧΡΙ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 100 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ


Η Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» ως φορέας υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονοµίας για την υποστήριξη και ολοκληρωµένη ένταξη ευπαθών κοινωνικών οµάδων στην Αττική, µε Κωδικό ΟΠΣ 375970, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» και συγχρηµατοδοτείται µε πόρους της Ελλάδας και της.Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.


ΚΑΛΕΙ 

Άνεργους, , εγγεγραµµένους/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ∆ και µε κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕ∆, εκτός Μητρώου ανεργίας και ειδικότερα αυτούς που εµπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

- Μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών µε χαµηλά τυπικά προσόντα: Ως άνεργοι νοούνται τα άτοµα που δεν απασχολούνται κατά την έναρξη της παρέµβασης. Ως µακροχρόνια άνεργοι, στη συγκεκριµένη κατηγορία (άνω των 45 ετών) νοούνται τα άτοµα που παραµένουν άνεργοι για διάστηµα περισσότερο των 12 µηνών. 

- Άτοµα ευρισκόµενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούµενα από φτώχεια: Νοούνται τα άτοµα που έχουν ετήσιο εισόδηµα χαµηλότερο από το κατ’ έτος εκάστοτε εκτιµώµενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και το οποίο ανέρχεται στο ετήσιο ποσό των 7.178 ευρώ ανά άτοµο και σε 15.073 ευρώ για νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και δύο εξαρτώµενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών. 

να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής στην Πράξη «Η κοινωνική και οικονοµική ένταξη ευπαθών κοινωνικών οµάδων υπό το πρίσµα των σύγχρονων οικονοµικών, θεσµικών και τοπικών εξελίξεων στον κλάδο των µεταφορών», το οποίο συγχρηµατοδοτείται µε πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

Η ΠΡΑΞΗ 

Στόχος της πράξης είναι η οικονοµική και κοινωνική ένταξη 100 ανέργων (Μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών µε χαµηλά τυπικά προσόντα, Άτοµα ευρισκόµενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούµενα από φτώχεια). Οι ωφελούµενοι άνεργοι: 

• Θα δεχτούν Εξατοµικευµένη Συµβουλευτική στήριξη ανάλογα µε τους στόχους του (εάν πηγαίνει για επιχειρηµατική δραστηριότητα ή απασχόληση). 
• Θα καταρτιστούν για 70 ώρες στην «ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ». 
• Θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδοµα για την συµµετοχή τους σε ένα από τα προγράµµατα κατάρτισης. 
• 75 ωφελούµενοι θα απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας επιχειρήσεων αξιοποιώντας µάλιστα για τους νέους κάτω των 25 ετών τη δυνατότητα του άρθρου 43 του νόµου 3986/2011 για απόκτηση εργασιακής εµπειρίας (15 ωφελούµενοι). 
• 25 ωφελούµενοι θα ξεκινήσουν ατοµική και συλλογική επιχειρηµατική δραστηριότητα ιδρύοντας 5 επιχειρήσεις (θα είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις είτε Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού είτε Κοινωνικής Φροντίδας.) 

Η επιλογή των ανέργων που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις και θα ενταχθούν στην πράξη θα γίνει από τριµελή Επιτροπή, στην οποία θα συµµετάσχουν ένας εκπρόσωπος της Αναπτυξιακής Σύµπραξης, ένας εκπρόσωπος του ΟΑΕ∆ και ένας εκπρόσωπος των τοπικών φορέων ή εκπρόσωπος ΕΚΟ σε συνεργασία µε τους φορείς.


Κατεβάστε:
Την πρόσκληση του προγράμματος ΤΟΠΕΚΟ από εδώ 
Το έντυπο αίτησης συμμετοχής από εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου