Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011

ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑ ΕΛΤΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 105 ΘΕΣΕΩΝ

Τη νέα προκήρυξη Αυγούστου 2012 ΣΟΧ 35/2012 για Αθήνα-Πειραιά  δείτε την  εδώ

Τη νέα προκήρυξη Σεπτεμβρίου  2012 ΣΟΧ 34/2012 για Αθήνα-Πειραιά  δείτε την  εδώ

Νέα προκήρυξη Σεπτεμβρίου 2012 ΣΟΧ 53/2012 για Αττική  δείτε την  εδώ


Για την πρόσληψη προσωπικού μ­ε σύ­βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  για χρονικό διάστημα οκτώ (8)μ­ηνών  πλήρους  και ­μερικής απασχόλησης, συνολικού αριθμού  105  ατόμων                                                       (89 ΔΕ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ πλήρους απασχόλησης, 13 ΔΕ. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ­μερικής απασχόλησης  και 3  ΥΕ. ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΕΣ πλήρους απασχόλησης), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, των Υπηρεσιακών Λειτουργιών των Ελληνικών Ταχυδρο­μείων Α.Ε. Αθήνας και Πειραιά, που εδρεύουν στο Νομ­ό Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Δείτε τα αποτελέσματα εδώ


• Ηλικία : Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και  να την υποβάλλουν  ταχυδρομ­ικά ­με συστημ­ένη επιστολή,   από  04-2-2011 έως και 14-02-2011  στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α. Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμ­ικού
Τμ­ήμ­α Προσλήψεων
Απελλού 1  10188 ΑΘΗΝΑ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2011),
Υπόψη κ. Αικατερίνης Βουζίκα     ( τηλ. Επικοινωνίας: 210 3353228 και 3353487)

Τα ειδικά τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών κλπ), τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στην 112/692/311.31/1970172011 Ανακοίνωση η οποία θα είναι αναρτημένη στην ανωτέρω διεύθυνση, καθώς και στον δικτυακό τόπο του ΕΛΤΑ (www.elta.gr).

3 σχόλια: