Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010

ΟΑΕΔ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 800 ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (A.ΜΕ.Α), ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (A.ΜΕ.Α)Στόχος προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων ατόμων που ανήκουν στις ΕΚΟ, η στήριξη για την κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωση των ομάδων αυτών και η εξάλειψη των εμποδίων ένταξης στην αγορά εργασίας καθώς και η  διασφάλιση ίσων ευκαιριών, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Ο αριθμός των δικαιούχων ατόμων  των ανωτέρω ομάδων στόχου θα ανέλθει συνολικά στα 800 άτομα εκ των οποίων:

-  Οι  600 θέσεις θα καλυφθούν από άνεργα άτομα με αναπηρίες,ηλικίας 18-64 ετών
 - Οι 100 θέσεις θα καλυφθούν από άνεργα άτομα Απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες ηλικίας 18-64 ετών
-  Οι 100 θέσεις θα καλυφθούν από άνεργα άτομα Αποφυλακισμένα ηλικίας 18-64 ετών
                                         Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης
 Η   διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε νέο Επαγγελματία που εντάσσεται στο πρόγραμμα   ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες .
 Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ΝΕΕ που εντάσσεται στο πρόγραμμα   καθορίζεται στις είκοσι οκτώ χιλιάδες (28.000,00) EΥΡΩ  καταβαλλόμενο ως εξής :

Η πρώτη δόση ύψους 7.000,00 ευρώ καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα 21.000,00 ευρώ σε έξι (6) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις των 3.500,00 ευρώ  εκάστη  καταβαλλόμενη στο τέλος κάθε εξαμήνου από την ημερομηνία έκδοσης  της σχετικής εγκριτικής απόφασης και μετά από επιτόπιο έλεγχο. 


Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου