Τρίτη 10 Απριλίου 2012

ΑΠΟ ΤΙΣ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 5000 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ


Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) ανακοίνωσε  την προκήρυξη για την ανάθεση με σύμβαση μίσθωσης έργου σε πέντε χιλιάδες (5.000) θεραπευτές ιατρούς  διαφόρων ειδικοτήτων  πανελλαδικά, για την παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του και στα µέλη των οικογενειών αυτών.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά την υπ΄αριθμ. Φ.90380/987/108/19-03-2012 κοινή Υπουργική απόφαση, των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία καθορίστηκε ο αριθμός των προσώπων που μπορεί να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου σε πέντε χιλιάδες (5.000) θεραπευτές ιατρούς ειδικοτήτων, για την παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), και στα µέλη των οικογενειών αυτών, θα συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών

Εκ των ανωτέρω πανελλαδικά πέντε χιλιάδων (5.000) ιατρών, οι δύο χιλιάδες (2.000) θα είναι παθολόγοι ή γιατροί γενικής ιατρικής, χίλιοι (1.000) παιδίατροι και οι υπόλοιποι καρδιολόγοι, οφθαλμίατροι, γυναικολόγοι, ΩΡΛ, δερματολόγοι - αφροδισιολόγοι, ορθοπεδικοί, πνευμονολόγοι, ουρολόγοι, γαστρεντερολόγοι, ρευματολόγοι, νευρολόγοι, γενικοί χειρουργοί, ψυχίατροι, ενδοκρινολόγοι, αλλεργιολόγοι, νεφρολόγοι, νευροχειρουργοί, παιδοψυχίατροι, πλαστικοί χειρουργοί, χειρουργοί θώρακος, χειρουργοί παίδων, αγγειοχειρουργοί, αιματολόγοι, ογκολόγοι, φυσίατροι, ανάλογα με τις κατά τόπο ανάγκες του Οργανισμού. 

Το συγκεκριμένο έργο θα εκτελείται για 4 ώρες ημερησίως, από Δευτέρα έως Παρασκευή στα ιδιωτικά τους ιατρεία.Για τους ιατρούς που έχουν αποκτήσει ειδικότητα εντός 5ετίας θα συναφθούν συμβάσεις με το 25% των ως άνω πέντε χιλιάδων (5.000) ιατρών. Για το βαθμό πτυχίου«Καλώς» θα υπολογίζονται 5 μόρια, «Λίαν καλώς»και «‘Άριστα» : 8 μόρια. Για του έγγαμους χωρίς τέκνα : 3 μόρια, έγγαμους μέχρι 2 τέκνα : 5 μόρια και από 3 τέκνα και άνω : 8 μόρια. 

Η αμοιβή τους καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Φ.90380/26464/4315/02-11-2011 (ΦΕΚ 2456 Β') απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Για τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη σελίδα www.eopyy.gov.gr αίτηση - δήλωση και υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) από 18-04-2012 έως 11-05-2012 και στη συνέχεια να καταθέσουν αντίγραφα αυτών, εντός της ίδιας προθεσμίας στις κατά τόπους Περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΥΠΑΔ του ΟΠΑΔ). Υπόδειγμα της εν λόγω αίτησης δήλωσης και υπεύθυνης δήλωσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. www.eopyy.gov.gr στο αμέσως προσεχές διάστημα. 

Την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, οι Περιφερειακές Δ/νσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην ΥΠΑΔ του ΟΠΑΔ), θα διαβιβάσουν τις υποβληθείσες αιτήσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. 

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν δε θα ληφθούν υπ΄όψη καθώς και αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω προθεσμία. 

Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από τους επιλεγέντες μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, είναι τα κάτωθι, τα οποία αφού ελεγχθούν, θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου : 

1. Αντίγραφο πτυχίου. 

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος . 

3. Πρόσφατο πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου της περιοχής τους, στο οποίο απαραίτητα να αναφέρεται η ειδικότητα και η ημερομηνία κτήση της. 

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε ισχύ. 

5. Άδεια λειτουργίας ιατρείου. 

6. Φωτοτυπία ασφαλιστικού βιβλιαρίου ΤΣΑΥ κλάδου σύνταξης με τα στοιχεία του ιατρού και ημερομηνία εγγραφής του στο ΤΣΑΥ. 

7. Φωτοτυπία 1 της σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης από την οποία να προκύπτει ο IBAN του λογαριασμού και στον οποίο θα πρέπει να είναι ο πρώτος δικαιούχος. 

Η κατανομή των ιατρών κατά ειδικότητα πανελλαδικά έχει ως εξής: 

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ 

Κάνε κλικ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου