Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ Υπόλοιπο Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης     
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΜΚΑ Υπόλοιπο Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΜΚΑ (ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΩΝ) Υπόλοιπο Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Υπόλοιπο Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
Πρακτικό Ανάρτησης αποτελεσμάτων (Υπόλοιπο Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης)

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες όπως συμπληρώσουν στην ακόλουθη υπεύθυνη δήλωση όλα στοιχεία καθώς απαιτούνται για την πρόσληψη-μισθοδοσία τους.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του Δικαιούχου. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510).
Ο Δικαιούχος οφείλει να αποστείλει στο Α.Σ.Ε.Π. εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και,των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ


Οι ωφελούμενοι θα πρέπει εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κατάταξης, να υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αποδεχόμενοι τη θέση, στα γραφεία του ΚΜΟΠ στην ακόλουθη διεύθυνση: Αφροδίτης 3 & Οδυσσέως. Τ.Κ. 54629 Θεσσαλονίκη (τηλ. επικοινωνίας: 2310 534322). Οι ωφελούμενοι για την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.), Ταυτότητα ομογενούς (για τους Έλληνες ομογενείς), Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών) και φωτοτυπία επίσημου εγγράφου στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ.. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει ελέγχου νομιμότητας ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π. που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το Δικαιούχο, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.


Οι ωφελούμενοι που προσλαμβάνονται κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π. απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.


Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.


Η αμοιβή των προσώπων που απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων φορέων μη
, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους, ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις.

Οι Δικαιούχοι, εκτός από τα καταβαλλόμενα ποσά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή στα απασχολούμενα πρόσωπα.


Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) των μισθωτών, στο σύνολό τους, καλύπτονται από ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄/15-3-2010) και του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α’/6-11-2001).


Πηγή:Βρίσκω Εργασία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου