Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012

ΝΕΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΑΠΟ 1.1.2013 ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ 1.7.2012Ι. ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Από 1.1.2013, σε κάθε περίπτωση τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας, εντός της  προηγούμενης από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης λόγω ανεργίας, τετραετίας, δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων πενήντα (450). Εάν εντός της τετραετίας ο άνεργος έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων, δικαιούται να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας για τον υπόλοιπο αριθμό ημερήσιων επιδομάτων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων. Από 1.1.2014 τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας στην τετραετία δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων (400).Τα παραπάνω σημαίνουν ότι στις προϋποθέσεις επιδότησης των ανέργων προστίθεται μια επιπλέον η οποία λειτουργεί περιοριστικά ως προς τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος
Συγκεκριμένα, για δικαιούχους επιδότησης ανεργίας, των οποίων η επιδότηση ξεκινά μετά την 1-1-2013, μετά τον προσδιορισμό της διάρκειας της επιδότησης που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι λόγω των ασφαλιστικών προϋποθέσεων που έχουν συγκεντρώσει, θα υπολογίζεται ο αριθμός των ημερησίων επιδομάτων ανεργίας των οποίων είχαν καταστεί δικαιούχοι τα τελευταία τέσσερα έτη πριν την έναρξη της επιδότησης. Στη συνέχεια, όσον αφορά στις επιδοτήσεις που ξεκινούν εντός του ημερολογιακού έτους 2013, θα ελέγχουν τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ των ημερησίων επιδομάτων που έλαβαν αθροιστικά στην τελευταία τετραετία πριν την έναρξη της επιδότησης και του αριθμού 450 (ημερησίων επιδομάτων που τίθεται ως όριο για το έτος 2013). Ακολούθως θα ελέγχουν αν ο αριθμός που βρήκαν ως υπόλοιπο της διαφοράς είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από τον αριθμό ημερών επιδότησης που προκύπτει από τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις που συγκεντρώνουν οι ασφαλισμένοι. Στην περίπτωση που ο αριθμός ημερών ασφάλισης που προκύπτει από το υπόλοιπο της αφαίρεσης μεταξύ των ημερησίων επιδομάτων που έλαβαν αθροιστικά στην τελευταία τετραετία από τον αριθμό των 450, είναι μικρότερος από τον αριθμό των ημερησίων επιδομάτων ανεργίας που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι λόγω των ασφαλιστικών προϋποθέσεων που έχουν συγκεντρώσει (π.χ. στο 14μηνο) θα δίνουν ως επιδότηση τον αριθμό των ημερών ασφάλισης που προκύπτει από την αφαίρεση αυτή. Σε περίπτωση που η διαφορά που προκύπτει από την αφαίρεση που περιγράψαμε προηγουμένως είναι μεγαλύτερη από την επιδότηση που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι λόγω των ασφαλιστικών προϋποθέσεων που συγκεντρώνουν, τότε θα τους εγκρίνεται ως διάρκεια επιδότησης αυτής που δικαιούνται λόγω των ασφαλιστικών προϋποθέσεων που έχουν συγκεντρώσει. 

Η παραπάνω διαδικασία θα επαναλαμβάνεται και στις επιδοτήσεις ανεργίας των οποίων η έναρξη τοποθετείται από την 1.1.2014 και μετά, με την διαφορά ότι το άθροισμα των ημερησίων επιδομάτων ανεργίας που έλαβαν οι ασφαλισμένοι την τελευταία τετραετία πριν την έναρξη της επιδότησης θα αφαιρείται από τον αριθμό των 400 (ημερησίων επιδομάτων ανεργίας). Διευκρινίζουμε ότι στο άθροισμα των ημερησίων επιδομάτων ανεργίας που έλαβαν οι ασφαλισμένοι την τελευταία τετραετία πριν την έναρξη της επιδότησης θα προστίθενται και οι ημέρες των επιδομάτων ανεργίας τα οποία ενώ είχαν εγκριθεί ως επιδότηση αλλά οι ασφαλισμένοι δεν τα εισέπραξαν λόγω στέρησης λόγω παρέλευσης της ημερομηνίας που αυτά είχαν καταστεί απαιτητά. 

Ο μαθηματικός τύπος αναπαράστασης της παραπάνω διαδικασίας είναι ο εξής:
Έστω ότι η διάρκεια της επιδότησης βάσει των ασφαλιστικών προϋποθέσεων του επιδοτούμενου βάσει των ημερών ασφάλισης που συγκεντρώνει στο κρίσιμο χρονικό διάστημα 
= α.
Έστω ότι το άθροισμα των ημερησίων επιδομάτων ανεργίας που έλαβε ο ασφαλισμένος την τελευταία τετραετία πριν την έναρξη της επιδότησης = β.
Τότε, οι υπολογισμοί της Υπηρεσίας για τις επιδοτήσεις των οποίων η έναρξη τοποθετείται μεταξύ της 1.12013 έως 31.12.2013 θα είναι οι εξής: 
450 – β = γ 
αν γ ≥ από το α, τότε ο ασφαλισμένος δικαιούται επιδότηση ίση με το α, ενώ
αν γ < από το α, τότε ο ασφαλισμένος δικαιούται επιδότηση ίση με το γ. Σε περίπτωση που το γ είναι αρνητικός αριθμός ή ισούται με το 0 (μηδέν), τότε ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται καθόλου επιδότηση.

Για τις επιδοτήσεις των οποίων η έναρξη τοποθετείται από την 1.1.2014 και εντεύθεν τότε οι υπολογισμοί της Υπηρεσίας θα έχουν ως εξής: 
400 – β = γ 
αν γ ≥ από το α, τότε ο ασφαλισμένος δικαιούται επιδότηση ίση με το α, ενώ
αν γ < από το α, τότε ο ασφαλισμένος δικαιούται επιδότηση ίση με το γ. Σε περίπτωση που το γ είναι αρνητικός αριθμός ή ισούται με το 0 (μηδέν), τότε ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται καθόλου επιδότηση.

Παράδειγμα 1: έστω ότι εμφανίζεται ασφαλισμένος του οποίου η έναρξη επιδότησης 
ανεργίας αρχίζει την 3.1.2013 και βάσει των ημερών ασφάλισης που συγκεντρώνει στο κρίσιμο

χρονικό διάστημα δικαιούται 12μηνη επιδότηση (δηλ. 300 ημερήσια επιδόματα ανεργίας). 


Στη συνέχεια ελέγχουμε πόσα ημερήσια επιδόματα ανεργίας του χορηγήθηκαν μεταξύ του διαστήματος 3.1.2009 – 2.1.2013. Έστω ότι διαπιστώσαμε ότι του χορηγήθηκαν 210 ημερήσια 
επιδόματα εντός του διαστήματος αυτού. Αφαιρώντας από τα 450 ημερήσια επιδόματα που προσδιορίζει ως όριο ο νόμος απομένει ένα υπόλοιπο 240 ημερών επιδότησης. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος θα τύχει επιδότησης για 240 ημερήσια επιδόματα ανεργίας αντί για τα 300 που θα είχαν εγκριθεί βάσει των ασφαλιστικών προϋποθέσεων που συγκέντρωσε στο κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Παράδειγμα 2: έστω ότι εμφανίζεται ασφαλισμένος του οποίου η έναρξη επιδότησης ανεργίας αρχίζει την 3.1.2013 και βάσει των ημερών ασφάλισης που συγκεντρώνει στο κρίσιμο χρονικό διάστημα δικαιούται 12μηνη επιδότηση (δηλ. 300 ημερήσια επιδόματα ανεργίας). 

Στη συνέχεια ελέγχουμε πόσα ημερήσια επιδόματα ανεργίας του χορηγήθηκαν μεταξύ του διαστήματος 3.1.2009 – 2.1.2013. Έστω ότι διαπιστώσαμε ότι του χορηγήθηκαν 440 ημερήσια επιδόματα εντός του διαστήματος αυτού. Αφαιρώντας από τα 450 ημερήσια επιδόματα που προσδιορίζει ως όριο ο νόμος απομένει ένα υπόλοιπο 10 ημερών επιδότησης. Στην περίπτωση 
αυτή ο ασφαλισμένος θα τύχει επιδότησης για 10 ημερήσια επιδόματα ανεργίας αντί για τα 300 που θα είχαν εγκριθεί βάσει των ασφαλιστικών προϋποθέσεων που συγκέντρωσε στο κρίσιμο χρονικό διάστημα.


Παράδειγμα 3: έστω ότι εμφανίζεται ασφαλισμένος του οποίου η έναρξη επιδότησης ανεργίας αρχίζει την 3.1.2013 και βάσει των ημερών ασφάλισης που συγκεντρώνει στο κρίσιμο χρονικό διάστημα δικαιούται 5μηνη επιδότηση (δηλ. 125 ημερήσια επιδόματα ανεργίας). 
Στη συνέχεια ελέγχουμε πόσα ημερήσια επιδόματα ανεργίας του χορηγήθηκαν μεταξύ του διαστήματος 3.1.2009 – 2.1.2013. Έστω ότι διαπιστώσαμε ότι του χορηγήθηκαν 50 ημερήσια επιδόματα εντός του διαστήματος αυτού. Αφαιρώντας από τα 450 ημερήσια επιδόματα που προσδιορίζει ως όριο ο νόμος απομένει ένα υπόλοιπο 400 ημερών επιδότησης. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος θα τύχει επιδότησης για 125 ημερήσια επιδόματα ανεργίας δηλαδή την επιδότηση που θα είχε εγκριθεί βάσει των ασφαλιστικών προϋποθέσεων που συγκέντρωσε στο κρίσιμο χρονικό διάστημα).

Παράδειγμα 4: έστω ότι εμφανίζεται ασφαλισμένος του οποίου η έναρξη επιδότησης ανεργίας αρχίζει την 3.1.2013 και βάσει των ημερών ασφάλισης που συγκεντρώνει στο κρίσιμο χρονικό διάστημα δικαιούται 6μηνη επιδότηση (δηλ. 150 ημερήσια επιδόματα ανεργίας).

Στη συνέχεια ελέγχουμε πόσα ημερήσια επιδόματα ανεργίας του χορηγήθηκαν μεταξύ του διαστήματος 3.1.2009 – 2.1.2013. Έστω ότι διαπιστώσαμε ότι του χορηγήθηκαν 450 ημερήσια επιδόματα εντός του διαστήματος αυτού. Αφαιρώντας από τα 450 ημερήσια επιδόματα που προσδιορίζει ως όριο ο νόμος απομένει ένα υπόλοιπο 0 (μηδέν) ημερών επιδότησης. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος δεν θα λάβει επιδότηση ανεργίας και η αίτησή του θα απορριφτεί.

Παράδειγμα 5: έστω ότι εμφανίζεται ασφαλισμένος του οποίου η έναρξη επιδότησης ανεργίας αρχίζει την 3.1.2013 και βάσει των ημερών ασφάλισης που συγκεντρώνει στο κρίσιμο χρονικό διάστημα δικαιούται 6μηνη επιδότηση (δηλ. 150 ημερήσια επιδόματα ανεργίας). 
Στη συνέχεια ελέγχουμε πόσα ημερήσια επιδόματα ανεργίας του χορηγήθηκαν μεταξύ του διαστήματος 3.1.2009 – 2.1.2013. Έστω ότι διαπιστώσαμε ότι του χορηγήθηκαν 480 ημερήσια επιδόματα εντός του διαστήματος αυτού. Αφαιρώντας από τα 450 ημερήσια επιδόματα που προσδιορίζει ως όριο ο νόμος απομένει ένα αρνητικό υπόλοιπο -30 ημερών επιδότησης. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος δεν θα λάβει επιδότηση ανεργίας και η αίτησή του θα απορριφτεί. 

Παράδειγμα 6: έστω ότι εμφανίζεται ασφαλισμένος του οποίου η έναρξη επιδότησης ανεργίας αρχίζει την 3.1.2013 και βάσει των ημερών ασφάλισης που συγκεντρώνει στο κρίσιμο χρονικό διάστημα δικαιούται 6μηνη επιδότηση (δηλ. 150 ημερήσια επιδόματα ανεργίας).
Στη συνέχεια ελέγχουμε πόσα ημερήσια επιδόματα ανεργίας του χορηγήθηκαν μεταξύ του διαστήματος 3.1.2009 – 2.1.2013. Έστω ότι διαπιστώσαμε ότι του χορηγήθηκαν 300 ημερήσια επιδόματα εντός του διαστήματος αυτού. Αφαιρώντας από τα 450 ημερήσια επιδόματα που προσδιορίζει ως όριο ο νόμος απομένει ένα υπόλοιπο 150 ημερών επιδότησης. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος θα λάβει επιδότηση ανεργίας 150 ημερών επιδότησης, όση και εκείνη που του αναλογεί βάσει των ημερών ασφάλισης που πραγματοποίησε κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα. 

Ακολουθούν αντίστοιχα παραδείγματα για επιδοτήσεις των οποίων η έναρξη τοποθετείται από την 1.1.2014 και εντεύθεν:

Παράδειγμα 7: έστω ότι εμφανίζεται ασφαλισμένος του οποίου η έναρξη επιδότησης ανεργίας αρχίζει την 18.1.2014 και βάσει των ημερών ασφάλισης που συγκεντρώνει στο κρίσιμο χρονικό διάστημα δικαιούται 12μηνης επιδότησης (δηλ. 300 ημερήσια επιδόματα ανεργίας). 
Στη συνέχεια ελέγχουμε πόσα ημερήσια επιδόματα ανεργίας του χορηγήθηκαν μεταξύ του διαστήματος 18.1.2010 – 17.1.2014. Έστω ότι διαπιστώσαμε ότι του χορηγήθηκαν 210 ημερήσια επιδόματα εντός του διαστήματος αυτού. Αφαιρώντας από τα 400 ημερήσια επιδόματα που προσδιορίζει ως όριο ο νόμος απομένει ένα υπόλοιπο 190 ημερών επιδότησης. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος θα τύχει επιδότησης για 190 ημερήσια επιδόματα ανεργίας αντί για τα 300 που θα είχαν εγκριθεί βάσει των ασφαλιστικών προϋποθέσεων που συγκέντρωσε στο κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Παράδειγμα 8: έστω ότι εμφανίζεται ασφαλισμένος του οποίου η έναρξη επιδότησης ανεργίας αρχίζει την 18.1.2014 και βάσει των ημερών ασφάλισης που συγκεντρώνει στο κρίσιμο χρονικό διάστημα δικαιούται 12μηνη επιδότηση (δηλ. 300 ημερήσια επιδόματα ανεργίας). 
Στη συνέχεια ελέγχουμε πόσα ημερήσια επιδόματα ανεργίας του χορηγήθηκαν μεταξύ του διαστήματος 18.1.2010 – 17.1.2014. Έστω ότι διαπιστώσαμε ότι του χορηγήθηκαν 390 ημερήσια επιδόματα εντός του διαστήματος αυτού. Αφαιρώντας από τα 400 ημερήσια επιδόματα που προσδιορίζει ως όριο ο νόμος απομένει ένα υπόλοιπο 10 ημερών επιδότησης. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος θα τύχει επιδότησης για 10 ημερήσια επιδόματα ανεργίας αντί για τα 300 που θα είχαν εγκριθεί βάσει των ασφαλιστικών προϋποθέσεων που συγκέντρωσε στο κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Παράδειγμα 9: έστω ότι εμφανίζεται ασφαλισμένος του οποίου η έναρξη επιδότησης ανεργίας αρχίζει την 18.1.2014 και βάσει των ημερών ασφάλισης που συγκεντρώνει στο κρίσιμο χρονικό διάστημα δικαιούται 5μηνη επιδότηση (δηλ. 125 ημερήσια επιδόματα ανεργίας). 
Στη συνέχεια ελέγχουμε πόσα ημερήσια επιδόματα ανεργίας του χορηγήθηκαν μεταξύ του διαστήματος 18.1.2010 – 17.1.2014. Έστω ότι διαπιστώσαμε ότι του χορηγήθηκαν 50 ημερήσια επιδόματα εντός του διαστήματος αυτού. Αφαιρώντας από τα 400 ημερήσια επιδόματα που προσδιορίζει ως όριο ο νόμος απομένει ένα υπόλοιπο 350 ημερών επιδότησης. Στην  περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος θα τύχει επιδότησης για 125 ημερήσια επιδόματα ανεργίας (δηλαδή την επιδότηση που θα είχε εγκριθεί βάσει των ασφαλιστικών προϋποθέσεων που συγκέντρωσε στο κρίσιμο χρονικό διάστημα).

Παράδειγμα 10: έστω ότι εμφανίζεται ασφαλισμένος του οποίου η έναρξη επιδότησης ανεργίας αρχίζει την 18.1.2014 και βάσει των ημερών ασφάλισης που συγκεντρώνει στο κρίσιμο χρονικό διάστημα δικαιούται 6μηνη επιδότηση (δηλ. 150 ημερήσια επιδόματα ανεργίας). 
Στη συνέχεια ελέγχουμε πόσα ημερήσια επιδόματα ανεργίας του χορηγήθηκαν μεταξύ του διαστήματος 18.1.2010 – 17.1.2014. Έστω ότι διαπιστώσαμε ότι του χορηγήθηκαν 400 ημερήσια επιδόματα εντός του διαστήματος αυτού. Αφαιρώντας από τα 400 ημερήσια επιδόματα που προσδιορίζει ως όριο ο νόμος απομένει ένα υπόλοιπο 0 (μηδέν) ημερών επιδότησης. Στην 
περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος δεν θα λάβει επιδότηση ανεργίας και η αίτησή του θα απορριφτεί. 

Παράδειγμα 11: έστω ότι εμφανίζεται ασφαλισμένος του οποίου η έναρξη επιδότησης ανεργίας αρχίζει την 18.1.2014 και βάσει των ημερών ασφάλισης που συγκεντρώνει στο κρίσιμο χρονικό διάστημα δικαιούται 6μηνη επιδότηση (δηλ. 150 ημερήσια επιδόματα ανεργίας). 
Στη συνέχεια ελέγχουμε πόσα ημερήσια επιδόματα ανεργίας του χορηγήθηκαν μεταξύ του διαστήματος 18.1.2010 – 17.1.2014. Έστω ότι διαπιστώσαμε ότι του χορηγήθηκαν 480 ημερήσια επιδόματα εντός του διαστήματος αυτού. Αφαιρώντας από τα 400 ημερήσια επιδόματα πουπροσδιορίζει ως όριο ο νόμος απομένει ένα αρνητικό υπόλοιπο -80 ημερών επιδότησης. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος δεν θα λάβει επιδότηση ανεργίας και η αίτησή του θα απορριφτεί. 

Στις περιπτώσεις που αφορούν σε συνέχιση τακτικής επιδότησης ισχύουν τα εξής:

Στις περιπτώσεις αυτές η ημερομηνία έναρξης της επιδότησης τακτικής ανεργίας λόγω συνέχισης από προηγούμενη επιδότηση ισοδυναμεί με την ημερομηνία έναρξης επιδότησης βάσει της οποίας θα γίνει ο υπολογισμός της τετραετίας, στην οποία θα αναζητήσουμε το άθροισμα των ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας που έλαβε ο ασφαλισμένος. 

Παράδειγμα 12: έστω ότι εμφανίζεται ασφαλισμένος του οποίου η έναρξη επιδότησης ανεργίας από συνέχιση προηγούμενης επιδότησης ανεργίας αρχίζει την 3.1.2013 και το υπόλοιπο των ημερών επιδότησης που έχει να λάβει είναι 128 ημερήσια επιδόματα ανεργίας. 
Στη συνέχεια ελέγχουμε πόσα ημερήσια επιδόματα ανεργίας του χορηγήθηκαν μεταξύ του διαστήματος 3.1.2009 – 2.1.2013. Έστω ότι διαπιστώσαμε ότι του χορηγήθηκαν 360 ημερήσια επιδόματα εντός του διαστήματος αυτού. Αφαιρώντας από τα 450 ημερήσια επιδόματα που προσδιορίζει ως όριο ο νόμος απομένει ένα υπόλοιπο 90 ημερών επιδότησης. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος θα τύχει επιδότησης για 90 ημερήσια επιδόματα ανεργίας αντί για τα 128 που θα είχαν εγκριθεί λόγω συνέχισης της αρχικά εγκριθείσας επιδότησης.

Παράδειγμα 13: έστω ότι ένα ασφαλισμένος έλαβε επιδότηση τακτικής ανεργίας, για πρώτη φορά, από 10.3.2010 έως την 9.1.2011, ημέρες επιδότησης 180. Στη συνέχεια, μετά από εργασία που μεσολάβησε, του εγκρίνεται μια νέα επιδότηση χρονικού διαστήματος από 20.8.2012 έως 19.8.2013, ημέρες επιδότησης 300. Ωστόσο, η επιδότηση αυτή ανεστάλη λόγω πρόσληψης την 20.3.2013 και συνεπώς έλαβε τελικά τις 175 ημέρες επιδότησης και παρέμειναν ως υπόλοιπο 125 ημέρες επιδότησης που μπορεί να τις διεκδικήσει σε περίπτωση συνέχισης της ανεργίας του. 
Υποθέτουμε επίσης ότι ο ασφαλισμένος υποβάλει αίτηση την 25.6.2013 για να λάβει τη συνέχιση της επιδότησής του. Από τον έλεγχο και των ημερών επιδότησης για το διάστημα της προηγούμενης τετραετίας, δηλαδή από 25.6.2009 έως 24.6.2013, διαπιστώνουμε ότι έλαβε 355 
ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Συνάγεται ότι ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα σε επιδότηση λόγω συνέχισης, όχι των 125 ημερών που προέκυψαν από την αναστολή της τελευταίας του επιδότησης αλλά 95 ημερών, επειδή 450 – 355= 95. 
Ας υποθέσουμε ότι ο ασφαλισμένος επιδοτείται λόγω συνέχισης για το χρονικό διάστημα από 25.6.2013 έως την 13.9.2013, ημέρες επιδότησης 66, οπότε αναστέλλεται και πάλι η επιδότησή του π.χ. επειδή αναχώρησε στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή του απομένει νέο υπόλοιπο 29 ημερών επιδότησης (95-66=29). 

Αν τώρα ο ασφαλισμένος εμφανιστεί και υποβάλει αίτηση για να λάβει το υπόλοιπο αυτό των 29 ημερών της επιδότησής του την 5.1.2014, δεν θα λάβει καμία ημέρα επιδότησης και θα απορριφθεί η αίτησή του, επειδή κατά τον έλεγχο των ημερών επιδότησης την τελευταία τετραετία πριν την έναρξη της επιδότησής του, δηλαδή στο χρονικό διάστημα μεταξύ της 5.1.2010 έως την 4.1.2014, έχει λάβει αθροιστικά 180+175+66=421 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, αριθμός ο οποίος υπερβαίνει τον περιορισμό των 400 ημερών που θα ισχύει 1.1.2014. 

Αντιθέτως, αν είχε υποβάλει το αίτημα για τη λήψη της συνέχισης της επιδότησής του,υποθέτουμε την 20.12.2013, θα δικαιούταν να λάβει το υπόλοιπο των 29 ημερών επιδότησης επειδή θα ισχύει ακόμα ο περιορισμός των 450 ημερών επειδή η έναρξη της επιδότησης θα είναι στην περίπτωση αυτή εντός του έτους 2013.

II. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΛΟΓΩ ΕΟΡΤΩΝ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.

Λόγω των εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων παρέχεται κάθε χρόνο στους επιδοτούμενους ανέργους οικονομική ενίσχυση ως εξής:

α. Για τις εορτές του Πάσχα ίση με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας, εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου.
Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει διάρκεια επιδότησης μικρότερη από αυτήν που καθορίζεται πιο πάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με τρία (3) ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.

β. Για τις εορτές των Χριστουγέννων ίση με το ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανεργίας, εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει διάρκεια επιδότησης μικρότερη από αυτήν που καθορίζεται πιο πάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με τρία (3) ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.

Με την παρ. 3 του ως άνω νόμου, ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 2 ορίζεται η 1.7.2012. 

Η μεταβολή που επέρχεται εξ αιτίας της ανωτέρω νομοθετικής ρύθμισης στον τρόπο υπολογισμού της οικονομικής ενίσχυσης του Πάσχα και των Χριστουγέννων για όσους ασφαλισμένους λαμβάνουν επιδότηση τακτικής ανεργίας συνίσταται στα εξής: 

Α) Όσον αφορά στην οικονομική ενίσχυση του Πάσχα, οι επιδοτούμενοι άνεργοι θα πρέπει να παραμένουν εγγεγραμμένοι επιδοτούμενοι άνεργοι μέχρι και τις 30 Απριλίου εκάστου έτους για να λάβουν ολόκληρο το ποσό της ενίσχυσης για το Πάσχα σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς που ήταν αρκετό να παραμένουν επιδοτούμενοι μέχρι την 30 Μαρτίου για να λάβουν ολόκληρο το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης (12,5 ημερήσια επιδόματα ανεργίας). 

Παραδείγματα: 

α) Για διάστημα τακτικής επιδότησης ανεργίας από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 5 Απριλίου, ενώ με το προηγούμενο καθεστώς υπολογισμού του Δώρου Πάσχα ο ασφαλισμένος θα ελάμβανε 12,5 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, με την ως άνω νομοθετική ρύθμιση θα λάβει ως Δώρο Πάσχα 9 ημερήσια επιδόματα ανεργίας. 

β) Για ενδεικτικό διάστημα επιδότησης από την 25 Ιανουαρίου έως την 30 Μαρτίου ο επιδοτούμενος άνεργος θα λάβει 6 ημερήσια επιδόματα ανεργίας ως Δώρο Πάσχα, επειδή το δικαίωμα του είναι 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε ολόκληρο μήνα επιδότησης. 

γ) Με το ίδιο σκεπτικό, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, θα λάβει 6 ημερήσια επιδόματα ανεργίας ως Δώρο Πάσχα, ασφαλισμένος με διάστημα επιδότησης έστω από την 25
Φεβρουαρίου μέχρι και την 30 Απριλίου.

Β) Ως προς την οικονομική ενίσχυση των Χριστουγέννων, η μεταβολή έγκειται στο ότι για κάθε μήνα επιδότησης από την 1 Μαΐου κάθε έτους, η οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί σε τρία (3) ημερήσια επιδόματα ανεργίας αντί για έξι (6) που ήταν στο παρελθόν και για να λάβουν ολόκληρο το ποσό που αντιστοιχεί σε ένα μήνα επιδότησης θα πρέπει οι ασφαλισμένοι να είναι  επιδοτούμενοι από την 1 Μαΐου έως την 31 Δεκεμβρίου ενώ στο παρελθόν αρκούσε η ύπαρξη διαστήματος τετράμηνης επιδότησης μετά την 1 Μαΐου για να λάβουν ως Δώρο ένα μήνα επιδότησης. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν δύναται ασφαλισμένος να λάβει περισσότερα από 25 ημερήσια επιδόματα ως οικονομική ενίσχυση λόγω Χριστουγέννων. 

Παραδείγματα:

α) Ασφαλισμένος που επιδοτείται για το διάστημα από την 1 Ιουλίου μέχρι και την 31 Οκτωβρίου, με το προηγούμενο καθεστώς υπολογισμού του Δώρου Χριστουγέννων θα ελάμβανε 25 ημερήσια επιδόματα ανεργίας ως Δώρο, ενώ με τις προβλέψεις της ανωτέρω νομοθετικής ρύθμισης θα λάβει ως Δώρο Χριστουγέννων 12 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
β) Ασφαλισμένος με διάστημα τακτικής επιδότησης από 1 Μαΐου έως την 26 Δεκεμβρίου θα λάβει Δώρο Χριστουγέννων 21 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.  
Εφιστούμε ωστόσο την προσοχή στον τρόπο υπολογισμού του Δώρου Χριστουγέννων που αναλογεί ειδικά στο έτος 2012, επειδή η έναρξη της ισχύος των διατάξεων της παραπάνω  νομοθετικής ρύθμισης είναι η 1-7-2012 και συνεπώς το τμήμα του Δώρου Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο διάστημα επιδότησης από 1-5-2012 έως την 30-6-2012, θα υπολογιστεί βάσει του παλαιού καθεστώτος, δηλαδή 6 ημερήσια επιδόματα ανεργίας ως Δώρο για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης. Έτσι, στο προηγούμενο παράδειγμα διαστήματος επιδότησης από 1 Μαΐου έως την 26 Δεκεμβρίου, ειδικά για το έτος 2012 και μόνο, ο ασφαλισμένος θα λάβει ως Δώρο Χριστουγέννων 25 ημερήσια επιδόματα ανεργίας επειδή για το διάστημα που αφορά στον Μάιο και τον Ιούνιο του 2012 θα δικαιούται 6 ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης. Στην περίπτωση δε, όπου κάποιες ημέρες του μήνα επιδότησης ειδικά του έτους 2012, εμπίπτουν μέσα στον μήνα Ιούνιο και κάποιες, οι οποίες είναι απαραίτητες για να συμπληρωθεί ο μήνας επιδότησης εμπίπτουν στο διάστημα μετά την 1 Ιουλίου του 2012, ο υπολογισμός για τον μήνα αυτό θα γίνει με βάση το νέο καθεστώς υπολογισμού.

Παραδείγματα υπολογισμού του Δώρου Χριστουγέννων ειδικά για το έτος 2012: 

1) Έστω, ότι ένας ασφαλισμένος έλαβε επιδότηση διαστήματος από 10-5-2012 έως 9-10-2012. στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του δικαιώματος του σε Δώρο Χριστουγέννων θα γίνει ως
εξής:

Για το διάστημα από 10-5-2012 έως 9-6-2012 δικαιούται 6 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
Για το διάστημα από 10-6-2012 έως 9-7-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
Για το διάστημα από 10-7-2012 έως 9-8-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
Για το διάστημα από 10-8-2012 έως 9-9-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
Για το διάστημα από 10-9-2012 έως 9-10-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
Σύνολο σε Δώρο Χριστουγέννων έτους 2012 θα έχει 18 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Τα ίδια ως προς τους μήνες χρονικά διαστήματα επιδότησης από το έτος 2013 και μετά θα έχουν δικαίωμα για Δώρο Χριστουγέννων ύψους 15 ημερησίων επιδομάτων ανεργίας.

2) Έστω, ότι ένας ασφαλισμένος έλαβε επιδότηση διαστήματος από 1-5-2012 έως 31-12-2012. στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του δικαιώματος του σε Δώρο Χριστουγέννων θα γίνει ως εξής:

Για το διάστημα από 1-5-2012 έως 31-5-2012 δικαιούται 6 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
Για το διάστημα από 1-6-2012 έως 30-6-2012 δικαιούται 6 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
Για το διάστημα από 1-7-2012 έως 31-7-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
Για το διάστημα από 1-8-2012 έως 31-8-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
Για το διάστημα από 1-9-2012 έως 30-9-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
Για το διάστημα από 1-10-2012 έως 31-10-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
Για το διάστημα από 1-11-2012 έως 30-11-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
Για το διάστημα από 1-12-2012 έως 31-12-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
Σύνολο σε Δώρο Χριστουγέννων έτους 2012 θα έχει 25 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

3) Έστω, ότι ένας ασφαλισμένος έλαβε επιδότηση διαστήματος από 1-5-2012 έως 31-10-2012. στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του δικαιώματος του σε Δώρο Χριστουγέννων θα γίνει ως εξής:

Για το διάστημα από 1-5-2012 έως 31-5-2012 δικαιούται 6 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
Για το διάστημα από 1-6-2012 έως 30-6-2012 δικαιούται 6 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
Για το διάστημα από 1-7-2012 έως 31-7-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
Για το διάστημα από 1-8-2012 έως 31-8-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
Για το διάστημα από 1-9-2012 έως 30-9-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
Για το διάστημα από 1-10-2012 έως 31-10-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
Σύνολο σε Δώρο Χριστουγέννων έτους 2012 θα έχει 24 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Ο ασφαλισμένος με την παραπάνω επιδότηση για να καταστεί δικαιούχος 25 ημερησίων επιδομάτων το μήνα ως Δώρο Χριστουγέννων το έτος 2012, θα έπρεπε το παραπάνω χρονικό διάστημα επιδότησης να έληγε τουλάχιστον την 31-12-2012, επειδή η διάταξη αναφέρει πως ο άνεργος δικαιούται οικονομική ενίσχυση «για τις εορτές των Χριστουγέννων ίση με το ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανεργίας, εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου». Επίσης, σε περίπτωση που έχουμε διάστημα επιδότησης από 1.5.2012 έως 30.12.2012 ο ασφαλισμένος θα δικαιούται ως Δώρο Χριστουγέννων 25 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, αφού, ως γνωστόν, κατά την επιδότηση λόγω ανεργίας κάθε μήνας υπολογίζεται ως έχων 30 ημερολογιακές ημέρες. Αντίθετα, με βάση την παραπάνω διάταξη, στο παράδειγμα που ακολουθεί ο ασφαλισμένος θα δικαιούται 24 ημερήσια επιδόματα ανεργίας ως Δώρο Χριστουγέννων :

4) Έστω, ότι ένας ασφαλισμένος έλαβε επιδότηση διαστήματος από 1-5-2012 έως 29-12-2012. στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του δικαιώματός του σε Δώρο Χριστουγέννων θα γίνει ως εξής:

Για το διάστημα από 1-5-2012 έως 31-5-2012 δικαιούται 6 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
Για το διάστημα από 1-6-2012 έως 30-6-2012 δικαιούται 6 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
Για το διάστημα από 1-7-2012 έως 31-7-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
Για το διάστημα από 1-8-2012 έως 31-8-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
Για το διάστημα από 1-9-2012 έως 30-9-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
Για το διάστημα από 1-10-2012 έως 31-10-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
Για το διάστημα από 1-11-2012 έως 30-11-2012 δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
Για το διάστημα από 1-12-2012 έως 29-12-2012 δικαιούται 0 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
Σύνολο σε Δώρο Χριστουγέννων έτους 2012 θα έχει 24 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Κατεβάστε σε pdf ολόκληρη την εγκύκλιο του ΟΑΕΔ B140640/25.10.2012 από εδώΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου