Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Με το άρθρο με το άρθρο 232 του Ν.4072/2012, θεσπίσθηκε ο «Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων». Ειδικότερα στο άρθρο αυτό, αναφέρονται τα εξής:
1. Όπου στον κ.ν.2190/1920 και στο ν.3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ, αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.»

Για την υλοποίηση της παραπάνω διάταξης, οι ΑΕ και οι ΕΠΕ θα πρέπει είτε να έχουν δηλώσει στο ΓΕΜΗ την ιστοσελίδα τους κατά την διαδικασία της αυτοαπογραφής είτε να ζητήσουν την καταχώρηση αυτής από την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ, με την συμπλήρωση και υποβολή αίτησης/δήλωσής τους (η οποία είναι διαθέσιμη στο μητρώο του ΕΒΕΘ σε φυσική μορφή και στην ιστοσελίδα, www.ebeth.gr) και αφού καταβληθεί παράβολο 10,00 ευρώ. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή ιστοσελίδα της εταιρείας και όχι του εκπροσώπου, μετόχου κλπ περισσοτέρων ΑΕ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις, των άρθρων 8 & 22 του ν. 3190/1955, των άρθρων 7β & 43β του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 2, 4, 13 και 15 του Ν. 3419/2005 ως ισχύουν, για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. οικονομικών καταστάσεων υποβάλλονται:

1. Ισολογισμός Χρήσης (Τρία αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων, νόμιμα υπογεγραμμένα με πρωτότυπες υπογραφές)

2. Αποτελέσματα χρήσεως (Τρία αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων, νόμιμα υπογεγραμμένα με πρωτότυπες υπογραφές)

3. Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων (Τρία αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων, νόμιμα υπογεγραμμένα με πρωτότυπες υπογραφές)

4. Προσάρτημα (Το προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων εις διπλούν)

5. Έκθεση ΔΣ για ΑΕ / ή διαχειριστών ΕΠΕ (εις διπλούν)

6. Έκθεση Ελεγκτών, αν απαιτείται (εις διπλούν)

7. Διπλότυπο δημοσίευσης (ΑΕ: 544,67 €, ΕΠΕ: 272,22 €).

8. Αίτηση για σύνταξη ανακοίνωσης (συμπληρώνεται στην υπηρεσία) και παράβολο καταχώρησης στο ΓΕΜΗ αξίας 10€ (καταβάλλεται στο ταμείο της υπηρεσίας).

Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου και εφόσον πρόκειται για Α.Ε. διαβιβάζονται υπηρεσιακά στη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης (Δ/νση Εταιρειών) για έγκριση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας να έχουν :

• Ενημερώσει το Γ.Ε.ΜΗ. για την ιστοσελίδα που θα αναρτηθούν οι οικονομικές καταστάσεις (με την διαδικασία που αναφέρουμε παραπάνω), καθώς επίσης και να γνωστοποιήσει στο Γ.Ε.ΜΗ. την ανάρτηση αυτών στο σχετικό ιστότοπο της εταιρείας.

• Να έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταχώρηση και δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων.

Ειδικά για την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, ισχύει προθεσμία 22 ημερών, συμφώνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν. 2190/1920.

Για περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μητρώου τηλ. 2310.370-151 και στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΘ τηλ. 2310.370-112, 2310.370-113 και 2310.370-128.

Πηγή: ΕΒΕΘ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου