Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2011

ΜΕΤΑ ΤΙΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011


Νωρίς νωρίς θα πληρωθούν οι απογραφείς και οι τομεάρχες που εργάσθηκαν στην Γενική Απογραφή  του 2011 κατά το 2012 το βλέπω. 
Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ  για το θέμα και θα καταλάβεται!

Τις επόμενες εβδομάδες, και το αργότερο μέχρι τις 30.11.2011, θα έχει ολοκληρωθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) η αποστολή στις ΥΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών των καταστάσεων πληρωμής Απογραφέων και Τομεαρχών των Γενικών Απογραφών 2011.

Στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Στατιστική Αρχή τονίζει ότι, δίνοντας πολύ υψηλή προτεραιότητα, συνεχίζει τη διεκπεραίωση των πληρωμών των Απογραφέων και Τομεαρχών των Γενικών Απογραφών 2011, ενώ συγχρόνως τηρεί αυστηρά τα οριζόμενα από την Εθνική Νομοθεσία και τις διαδικασίες του Δημόσιου Λογιστικού. Μεταξύ των οριζόμενων από το Νόμο διαδικασιών για τη πληρωμή των Απογραφέων και Τομεαρχών είναι ο έλεγχος από την ΕΛΣΤΑΤ της νομιμότητας των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την πληρωμή. Ο έλεγχος νομιμότητας έχει στόχο αφενός την ομαλή ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών μέχρι την τελική πληρωμή των δικαιούχων, και ως εκ τούτου την αποφυγή σοβαρών καθυστερήσεων στις πληρωμές των δικαιούχων, και αφετέρου τη διασφάλιση της ορθής οικονομικής διακυβέρνησης και διαφάνειας.

Ο αναγκαίος έλεγχος νομιμότητας περιλαμβάνει την αρκετά χρονοβόρα διαδικασία ελέγχου των στοιχείων των Απογραφέων και Τομεαρχών (δηλ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ιδιότητα, ΑΦΜ, IBAN), η οποία έχει ως πρωταρχικό σκοπό να διασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, ότι δε θα υπάρξουν προβλήματα στην πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων. Επίσης, η διαδικασία απαιτεί χρόνο διότι οι Απογραφείς και οι Τομεάρχες πρέπει να βρεθούν για να υπογράψουν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πληρωμής των Απογραφέων (ή Τομεαρχών) της περιοχής (εποπτείας) όπου απασχολήθηκαν κατά την Απογραφή λαμβάνοντας γνώση του ύψους της αποζημίωσής τους.

Στη συνολική διαδικασία, μέχρι την πληρωμή των δικαιούχων, εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες πέραν της ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα, οι καταστάσεις πληρωμής μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (διοικητικές πράξεις ορισμού των Οργάνων, υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599, δελτία παροχής υπηρεσιών), αποστέλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών για περαιτέρω έλεγχο, ενταλματοπoίηση και θεώρηση από τον αρμόδιο Επίτροπο, ενώ η Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ) του ιδίου Υπουργείου αναλαμβάνει την πληρωμή των δικαιούχων μέσω των τραπεζικών τους λογαριασμών.

Η αποστολή καταστάσεων στις ΥΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών έχει ήδη ξεκινήσει από την ΕΛΣΤΑΤ και συνεχίζεται καθημερινά. Μέχρι σήμερα, επί συνόλου 39 Εποπτειών του Νομού Αττικής έχουν διαβιβασθεί στην ΥΔΕ Αττικής καταστάσεις πληρωμής Απογραφέων από 13 Εποπτείες (ποσοστό 33,3%) και καταστάσεις Τομεαρχών από 6 Εποπτείες (ποσοστό 15,4%). Στην υπόλοιπη χώρα, επί συνόλου 55 Εποπτειών, έχουν διαβιβασθεί στις κατά τόπους ΥΔΕ καταστάσεις πληρωμής Απογραφέων και Τομεαρχών για 17 Εποπτείες (ποσοστό 30,9%). 

Επισημαίνεται ότι η συνολική δαπάνη των Γενικών Απογραφών 2011, περιλαμβανομένης και της αποζημίωσης των Απογραφέων και Τομεαρχών, καλύπτεται πλήρως από τον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2011. Η απασχόληση των ανωτέρω, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, δεν υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας και ως εκ τούτου δεν καταρτίζονται συμβάσεις. Η απόφαση ορισμού τους από την ΕΛΣΤΑΤ αποτελεί τη διοικητική πράξη με την οποία τους ανατέθηκε το έργο των Απογραφών.

Κάνε κλικ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου