Τρίτη 19 Ιουνίου 2012

ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΜε απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Γεώργιου Ζανιά καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλλουν μαζί με την φορολογική τους δήλωση,τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής την αλλοδαπή και υπόκεινται σε φόρο μόνο για το εισόδημά τους που προκύπτει στην Ελλάδα .


Έτσι οι κάτοικοι εξωτερικού προκειμένου να αποφύγουν να πληρώσουν φόρο για όλα τα εισοδήματά τους ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης θα πρέπει να συνυποβάλλουν μαζί με την φορολογική τους δήλωση τα παρακάτω δικαιολογητικά ανάλογα με την περίπτωση:

1. Τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην αλλοδαπή και υπόκεινται σε φόρο μόνο για το εισόδημά τους που προκύπτει στην Ελλάδα υποχρεούνται, ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους οικονομικού έτους 2012 (χρήση 2011) να υποβάλλουν: α) εφόσον υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) του εισοδήματοςπιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, το οποίο είναι ενσωματωμένο στις προβλεπόμενες Αιτήσεις Εφαρμογής των Σ.Α.Δ.Φ.Ε., με εξαίρεση τις ΗΠΑ και την Τουρκία, οι οποίες εκδίδουν το δικό τους πιστοποιητικό, β) εφόσον υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα δεν έχει συνάψει Σ.Α.Δ.Φ.Ε., τα κάτωθι

− δήλωση φορολογίας εισοδήματος, εάν προβλέπεται κάτι τέτοιο στη χώρα προέλευσης ή 

 βεβαίωση από δημόσια αρχή της χώρας προέλευσης (φορολογική αρχή, δήμος κ.λπ.), από την οποία να προκύπτει το παγκόσμιο εισόδημα του φορολογουμένου, καθώς και η μόνιμη κατοικία του ιδίου, αλλά και των μελών της οικογένειάς του (σύζυγος, τέκνα), εφόσον αυτά υφίστανται, προκειμένου να αποδειχθεί ο ισχυρός δεσμός του φυσικού προσώπου με τη χώρα προέλευσης. 

Τα εν λόγω έγγραφα της περίπτωσης αυτής που έχουν συνταχθεί στο έδαφος του κράτους προέλευσης, θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Χάγης (apostille) [Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α΄/188/27.11.1984)], εφόσον το αλλοδαπό κράτος εμπίπτει στην κατάσταση των κρατών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης (σχετ: ΥΠΟΙΚ1047385/542/000625.5.2006), όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει. Για τα κράτη τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στην εν λόγω Σύμβαση, ισχύει η προξενική θεώρηση

2. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής των παραπάνω εγγράφων, τα φυσικά πρόσωπα θα θεωρούνται κάτοικοι Ελλάδας και θα φορολογούνται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους

3. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή των δηλώσεων αυτών ορίζεται η Δ.Ο.Υ. στην οποία ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως κάτοικος αλλοδαπής. 

ΠΟΛ.1145/31.5.2012 

Κάνε κλικ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου