Τετάρτη 27 Ιουλίου 2011

ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έδωσε χθες στην δημοσιότητα ένα ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με το σχέδιο νόμου που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις ".

Επιγραμματικά το νέο νομοσχέδιο προβλέπει 


Την διατήρηση αυθαίρετων κατασκευών

• Αφορά σε κατασκευές που έχουν ανεγερθεί έως 28/4/2010 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 3843/2010 για τους ημιυπαίθριους χώρους)
• Αφορά σε επιτρεπόμενες χρήσεις
Α. Για τα κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών, η ρύθμιση ισχύει για σαράντα (40) χρόνια.
Β. Για τα κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών, η ρύθμιση ισχύει για είκοσι (20) χρόνια. Εάν ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός και ο καθορισμός των χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής και το διατηρούμενο κτίσμα εντάσσεται σε αυτόν, διατηρείται για επιπλέον είκοσι (20) χρόνια.

Επιπλέον, προκείμενου περί αυθαίρετων κατασκευών που έχουν ανεγερθεί σε μη άρτια και συνεπώς μη οικοδομήσιμα οικόπεδα, η διατήρηση επίσης αυξάνεται σε 40 χρόνια υπό την προϋπόθεση:
• χρήσης, όμορου ή τμήματος όμορου ή οικοπέδου που βρίσκεται στο δήμο της αυθαίρετης κατασκευής, άρτιου και οικοδομήσιμου γηπέδου για τη συμπλήρωση της υπολειπόμενης αρτιότητας ή
• ειδικού προστίμου ισοδύναμου εμβαδού γης που υπολείπεται ή
• συνδυασμό των δύο παραπάνω.

Για τον υπολογισμός του προστίμου διατήρησης λαμβάνονται υπόψη:

1. Η ύπαρξη οικοδομικής άδειας,
2. Η θέση του κτίσματος σε περιοχή εντός ή εκτός σχεδίου,
3. Το είδος του ακινήτου (κύρια και μοναδική κατοικία, άλλη χρήση κ.λ.π),
4. Ο τύπος της πολεοδομικής παράβασης (κατ'επέκταση ή/και καθ'ύψος υπέρβαση δόμησης/κάλυψης, παραβίαση πλάγιων αποστάσεων ή/και οικοδομικής γραμμής),
5. Η αυθαίρετη αλλαγή ως προς την χρήση της οικοδομικής άδειας,
6. Η τιμή ζώνης, βάσει του συστήματος αντικειμενικών αξιών
7. Κάθε άλλο είδος αυθαίρετης κατασκευής (π.χ. πισίνες),
8. Υπό προϋποθέσεις, κοινωνικά κριτήρια.

Διαδικασία διατήρησης

Με πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή στο ΚΕΠ μέχρι 31.12.2011, φάκελος με τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου(500€, 1000€ ή 2000€, ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της αυθαίρετης κατασκευής)
3. Έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου
4. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με τα στοιχεία της αυθαίρετης κατασκευής.Το έντυπο υπολογισμού θεωρείται από την Πολεοδομική Υπηρεσία προσωρινά (σε περίπτωση εξόφλησης με δόσεις) ή οριστικά (σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης) και με αυτό ο ιδιοκτήτης πληρώνει στις τράπεζες το πρόστιμό του.

Τέλος δημιουργείται Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων σκοπός της οποίας είναι :
α) ο εντοπισμός και ο έλεγχος αυθαίρετων επεμβάσεων και κατασκευών 
β) η έκδοση και η εκτέλεση πράξεων καθαίρεσης και κατεδάφισης
γ) να μέριμνα για την ορθή διάθεση των οικοδομικών αποβλήτων (μπάζων) και την αποκατάσταση
• Εκτελεί τα πρωτόκολλα κατεδάφισης με δικά της μηχανικά μέσα ή με μέσα ιδιωτικών επιχειρήσεων μετά από σύναψη σχετικών συμβάσεων.
• Εάν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αρνηθούν να συνάψουν συμβάσεις, η ΕΥΕΚΑ ενημερώνει τις οικείες Αστυνομικές Αρχές, οι οποίες και θα αναλαμβάνουν την κίνηση της διαδικασίας μεμονωμένης πολιτικής επιστράτευσης (ν.δ. 17/1974).

Δείτε το ενημερωτικό σημείωμα για τα αυθαίρετα  εδώ 

Κάνε κλικ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου