Παρασκευή 22 Ιουλίου 2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΈΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΚΤΩ ΜΗΝΩΝ


Η  Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.  ανακοίνωσε  την πρόσληψη συνολικά εκατό (100) ατόμων, με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου   ορισμένου   χρόνου  ,  διάρκειας   οκτώ   (8)   μηνών  ,  για   την   κάλυψη   εποχικών   ή  παροδικών αναγκών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.2190/1994, που εδρεύει στην Αθήνα, Λαγουμιτζή 40 & Λεωφ. Συγγρού συγκεκριμένα ως εξής: 
                         
                         ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                       ΘΕΣΕΙΣ 
   ΠΕ  Πληροφορικής – ειδικότητα S/W                              25   
   ΠΕ  Πληροφορικής – ειδικότητα Η/W                               3 
   ΠΕ Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών                                       2 
   ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού                                          10 
   ΤΕ  Πληροφορικής – ειδικότητα S/W                              15
   ΤΕ  Πληροφορικής – ειδικότητα Η/W                                5 
   ΔΕ  Προσωπικού Η/Υ - ειδικότητα Προγραμματιστών       10 
   ΔΕ Προσωπικού Η/Υ - ειδικότητα Χειριστών Η/Υ              10 
   ΔΕ  Διοικητικού - Λογιστικού                                         14 
   ΔΕ  Ηλεκτροτεχνιτών                                                      2 
   ΥΕ  Επιμελητών - Φυλάκων                                             3 
   ΥΕ Κλητήρων                                                                 1 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 , μαζί με   τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν , είτε αυτοπροσώπως , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο , εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή , στα γραφεία της υπηρεσίας   στην ακόλουθη διεύθυνση: Λαγουμιτζή 40 & Λεωφ. Συγγρού , τ.κ. 117 45 Ν. Κόσμος- Αθήνα , απευθύνοντάς την στην Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. υπόψιν κ. Μ. Παπουτσή (τηλ. επικοινωνίας: 213 2168201)

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου