Δευτέρα 25 Ιουλίου 2011

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 1.8.2011 ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΚΑΤΑ 1%

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ αυξάνονται οι συνολικές ασφαλιστικές εισφορές του ΙΚΑ  κατά 1% λόγω της ισόποσης αύξησης της εισφοράς υπέρ του κλάδου ανεργίας σε εφαρμογή των διατάξεων  της παρ. 9 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152/1-7-2011 τ.Α’) : «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015».

Αναλυτικά με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 44 του ανωτέρω νόμου , ορίζεται ότι: « Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1 εδάφιο α’ του Ν.Δ. 2961/1954 ( Α’ 197) , όπως διαμορφώθηκαν με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 44 του Ν.2084/1992 ( Α’ 165) εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου αυξάνονται κατά 0,50% αντιστοίχως και υπολογίζονται επί των αναφερόμενων στις διατάξεις αυτές αποδοχών των μισθωτών, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής τους στην ασφάλιση. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει την 1-8-2011.


Δείτε την εγκύκλιο 48/22-07-2011 εδώ  

Κάνε κλικ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου