Πέμπτη 14 Ιουλίου 2011

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟ 01-08-2011 Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΏΝ ΙΚΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ή ΣΤΑ ΕΛΤΑ


Έχει δοθεί παράταση μέχρι και 30-09-2011 δείτε  νεώτερη ανάρτηση εδώ 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΚΑ 45/2011  από 01-08-2011 και μετά όλες οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω του τραπεζικού συστήματος ή στα ΕΛ.ΤΑ. ( αφορά περιόδους απασχόλησης από Ιούλιο 2011 και εφεξής) .

Διευκρινίζεται ότι ,στις Τράπεζες ή στα ΕΛ.ΤΑ. θα καταβάλλονται αποκλειστικά ποσά που αφορούν τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές και όχι Πρόσθετα Τέλη Πρόστιμα, Προσαυξήσεις κλπ.

Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, ο εργοδότης θα δίδει στην Τράπεζα της επιλογής του ή στα ΕΛ.ΤΑ. εντολή πληρωμής με συγκεκριμένο το ποσό των εισφορών , την Περίοδο Απασχόλησης, τον Α.Φ.Μ. του και τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ ή ΑΜΟΕ).

Από την παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται οι παρακάτω εξής περιπτώσεις :

• Καταβολή εισφορών που αφορούν σε περιπτώσεις Προαιρετικής Ασφάλισης και Αναγνωρίσεων χρόνου ασφάλισης .


• Καταβολή ποσών για εξόφληση οφειλής από καθυστερούμενες εισφορές, πρόστιμα και προσαυξήσεις ή καταβολή ποσών δόσεων στις περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών. Οι καθυστερούμενες εισφορές, πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΕΕ, ΠΕΠΤ, ΠΕΠΕΕ κλπ) για Αθήνα - Πειραιά- Θες/νίκη , εξακολουθούν να εξοφλούνται στα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών, Πειραιά και Θεσ/νίκη , αντίστοιχα , ενώ για την υπόλοιπη Ελλάδα η εξόφληση γίνεται στις Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων. Το ίδιο ισχύει και για τα ποσά δόσεων ρύθμισης οφειλών

• Καταβολή προκαταβολής εισφορών κατά την απογραφή ιδιωτικού οικοδομοτεχνικού έργου. Το ποσό προκαταβολής εισφορών υπολογίζεται κατά την διαδικασία της απογραφής του έργου και απαιτείται άμεσα η καταβολή αυτού στο Υποκ/μα ή Παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , προκειμένου να ολοκληρωθεί η απογραφή και η χορήγηση Α.Μ.Ο.Ε.

• Καταβολή εισφορών βάσει ποσοστού εργατικής δαπάνης (Π.Ε.Δ) για δημόσια έργα. Το ποσό υπολογίζεται από το Υποκ/μα ή Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απογραφής των έργων βάσει των προσκομισθέντων λογ/σμών (πιστοποιήσεων εργασιών) από τους αναδόχους των έργων, με χρήση του Ποσοστού Εργατικής Δαπάνης (Π.Ε.Δ) και είναι απαιτητή άμεσα η καταβολή τους, στα εν λόγω Υποκ/τα ή Παρ/τα , ώστε να χορηγηθούν οι σχετικές βεβαιώσεις για είσπραξη των λογ/μών αυτών από τις αναθέτουσες υπηρεσίες.

• Καταβολή τρεχουσών εισφορών για οικοδομοτεχνικά έργα που έχουν απογραφεί μέχρι 31/12/2001 (όπου ο αριθμός μητρώου είναι με εννέα ψηφία). Η καταβολή των εισφορών αυτών εξακολουθεί να γίνεται μόνο σε οποιοδήποτε Υποκ/μα ή Παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
ω Καταβολή εισφορών για την ασφάλιση Ειδικών Κατηγοριών απασχολουμένων προσώπων, τα οποία εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ. Για τις κατηγορίες αυτές (αποκλειστικές νοσοκόμες , κατ'οίκον απασχολούμενες σε πλέον του ενός εργοδότες κλπ.) θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις των ειδικών Κανονισμών ως προς το χρόνο και τη διαδικασία καταβολής εισφορών. 

Δείτε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου 45/11-07-2011 εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου