Τρίτη 26 Ιουλίου 2011

ΕΣΠΑ - ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ"

Το νέο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε αφορά τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις/Γυναικείες Οργανώσεις (στο εξής «M.K.O./Γ.Ο.»), που έχουν αντικείμενο δράσης σχετικό με την προώθηση της ισότητας των φύλων ή και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών. Οι δράσεις οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν τουλάχιστον σε έναν (1) από τους παρακάτω τομείς: 
  1. Στην πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής έμφυλης βίας κατά των γυναικών, και στην αρωγή θυμάτων έμφυλης βίας. 
  2. Στην υποστήριξη γυναικών κοινωνικά ευπαθών ομάδων, όπως μεταναστριών , προσφύγων,  φυλακισμένων, αποφυλακισμένων, γυναικών Ρομά, γυναικών με αναπηρία κ.ά. 
  3. Στην καταπολέμηση των στερεοτύπων των φύλων και των έμφυλων κοινωνικών ρόλων, όπως προβάλλονται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 
  4. Σε τομείς ένταξης της οπτικής του φύλου με καινοτόμο χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα το περιβάλλον, η κοινωνία της γνώσης, ο πολιτισμός, η έρευνα, η επιστήμη, η τέχνη κ.ά. 
Τα εν λόγω Σχέδια δράσης θα υλοποιηθούν κατά τη χρονική περίοδο δύο (2) ετών.Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων (3.680.000) ευρώ.

Το ανώτατο όριο προϋπολογισμού κάθε Σχεδίου δράσης ορίζεται στις ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000 €). Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που αφορά στη δημιουργία νέας θέσης πλήρους απασχόλησης για όλη τη διάρκεια του Σχεδίου δράσης.

Τα Σχέδια Δράσης θα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. 2000-2006, Ε.Σ.Π.Α. και λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, 2ος όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 μέχρι 17:00). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Σχεδίων Δράσης ορίζεται η Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2011. 


Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ 
Δείτε την Αίτηση Χρηματοδότησης εδώ  

Κάνε κλικ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου