Δευτέρα 29 Αυγούστου 2011

ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 50% ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Δύσκολη μέρα για τους δημοσίους υπαλλήλους η σημερινή μια και από το πρωί με κάθε εγκύκλιο που βγαίνει το μόνο που γίνεται είναι να μειώνεται κι άλλο το μηνιαίο τους εισόδημα. Έτσι το τελευταίο χτύπημα έρχεται με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, και αφορά τις μειώσεις των επιδομάτων των δημοσίων υπαλλήλων σε εφαρμογή του  άρθρου 55 παρ. 3 του νόμου  4002/2011. 

Έτσι σύμφωνα με την εγκύκλιο : 

Από  1-7-2011 μειώνονται: 
1. Κατά ποσοστό 50% το κίνητρο απόδοσης του άρθρου 12 παρ. 1 του ν. 3205/2003, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3670/2008 και το οποίο διαμορφώνεται μετά τη μείωση αυτή για υπαλλήλους που υπηρετούν σε Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ κατά κατηγορία, 

α. ΥΕ στο ποσό των 28,50 € μηνιαίως, 
β. ΔΕ στο ποσό των 32 € μηνιαίως, 
γ. ΤΕ ή ΠΕ χωρίς πτυχίο στο ποσό των 40 € μηνιαίως, 
δ. ΤΕ με πτυχίο ΤΕΙ ή ισότιμο στο ποσό των 45 € μηνιαίως και 
ε. ΠΕ με πτυχίο Πανεπιστημίου ή ισότιμο στο ποσό των 50 € μηνιαίως. 
Τα ποσά των ανωτέρω περιπτώσεων α’ και β’ τα οποία προσαυξάνονταν με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3205/2003 κατά δέκα Ευρώ (10 €) με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών υπηρεσίας, μειώνονται σε πέντε Ευρώ (5€).

2. Κατά ποσοστό 30% το κίνητρο απόδοσης των Διπλωματικών υπαλλήλων και των εξομοιούμενων μισθολογικά με αυτούς (παράγραφος 3 του άρθρου 47 του ν.3205/2003, όπως ισχύει).

3. Κατά ποσοστό 25% το ειδικό ερευνητικό επίδομα, για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας, καθώς και ταχύτερης και αποτελεσματικότερης προώθησης των ερευνητικών προγραμμάτων των Ερευνητών και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.) (περιπτώσεις i και ii του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν.3205/2003).

4. Κατά ποσοστό 20% 
α) το ειδικό ερευνητικό επίδομα, για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων (εδάφιο δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του ν.3205/2003), 
β) το ερευνητικό επίδομα τεχνολογικής έρευνας των μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. (εδάφιο δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του ν.3205/2003),
γ) το επίδομα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων του Επιστημονικού και Ερευνητικού προσωπικού του Κ.Ε.Π.Ε. (εδάφιο γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του ν.3205/2003), 
δ) το ειδικό ερευνητικό επίδομα των τακτικών καθηγητών και του λοιπού διδακτικού προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (εδάφιο ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του ν.3205/2003 και άρθρο 29 του ν.3370/2005), 
ε) το ειδικό ερευνητικό επίδομα, για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων του επιστημονικού προσωπικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και των μελών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (εδάφιο γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του ν.3205/2003 και εδάφιο γ΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 11 του ν.3966/2011), 
στ) το επίδομα Νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου των ιατρών του Ε.Σ.Υ. και των εξομοιούμενων μισθολογικά με αυτούς (παράγραφος Α.3 του άρθρου 44 του ν.3205/2003), 
ζ) το επίδομα αποκλειστικού ειδικού λειτουργήματος των Αρχιερέων (εδάφιο γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ν.3205/2003),
 η) το ειδικό επίδομα ναυτικής εκπαίδευσης και μεταπτυχιακής έρευνας των μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) (εδάφιο δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν.3450/2006 ) και όσων εκ των μελών του εν λόγω προσωπικού εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν.3205/2003, 
θ) το ειδικό ερευνητικό επίδομα, για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων των μελών Δ.Ε.Π. και των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) (εδάφιο δ΄ της παραγράφου 2 και εδάφιο ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν.3187/2003),
 ι) το ερευνητικό επίδομα του τακτικού διδακτικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) (εδάφιο δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν.3432/2006) και
 ια) το ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π των Πανεπιστημίων (παράγραφος 4 του άρθρου 3 του π.δ.118/2002).

5. Κατά ποσοστό 15% 
α) το επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης των υποθέσεων, καθώς και αντιστάθμισης των δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους οι Δικαστικοί Λειτουργοί (δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οργάνωση γραφείου) (παράγραφος Α.3 του άρθρου 30 του ν.3205/2003), 
β) το επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης των υποστηριζόμενων ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και αντιστάθμισης των δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. (παράγραφος Α.3 του άρθρου 33 του ν.3205/2003),
 γ) η πάγια κατά μήνα αποζημίωση των Ιατροδικαστών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών, της απασχόλησής τους χωρίς ωράρια εργασίας, καθώς και για τη δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης (παράγραφος Α.4 του άρθρου 35 του ν.3205/2003) και 
δ)το ειδικό μουσικό επίδομα των Μουσικών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (εδάφιο γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του ν.3205/2003).

6. Κατά ποσοστό 10% 
α) η ειδική πρόσθετη αμοιβή του ειδικού επιστημονικού προσωπικού των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών και το επίδομα αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, 
β) το επίδομα Ειδικής Απασχόλησης για την Εθνική Άμυνα, Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος (Σώματα Ασφαλείας) (παράγραφος Α.4 του άρθρου 51 του ν.3205/2003).

7. Κατά ποσοστό 30% τα ποσά που προβλέπονται ως κίνητρο ή πριμ παραγωγικότητας από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις ή κοινές υπουργικές αποφάσεις και καταβάλλονται σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. Σημειώνεται ότι, εάν τα ποσά της παρούσας περίπτωσης υπερβαίνουν τα διακόσια (200) Ευρώ μηνιαίως, το εν λόγω ποσοστό μείωσης καθορίζεται σε 15%.

Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω μειώσεις θα υπολογιστούν στα μειωμένα, με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3833/2010 και τις όμοιες της παρ.1 του άρθρου τρίτου του ν.3845/2010, ποσά, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 1-6-2010.
Επίσης, επισημαίνεται ότι, το ανώτατο όριο της περ.α΄ της παρ.4 του άρθρου 2 του ν.3833/2010 (ανώτατο όριο Δικαστικών Λειτουργών και κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ.) διαμορφώνεται, από 1-7-2011, στο ποσό των 8.314,56 €, ενώ το όριο της περ. β΄ της ιδίας παραγράφου και άρθρου (ανώτατο όριο γιατρών του Ε.Σ.Υ.) στο ποσό των 5.964,33 €.

Δείτε την εγκύκλιο με αρ.πρωτ. 2/61158/0022 εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου