Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011

ΔΟΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΑΛΛΑΞΕ Ο ΜΑΝΩΛΙΟΣ ΚΙ ΕΒΑΛΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ ΑΛΛΙΩΣ !

Δόθηκε στην δημοσιότητα η αναμενόμενη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια Πιστοποίησης των Λογιστών - Φοροτεχνικών . 


Ο θεσμός του πιστοποιημένου  Λογιστή Φοροτεχνικού καθιερώθηκε με το άρθρο 17 του Ν.3842/2010 βάση του οποίου ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων από τα στοιχεία στα βιβλία, για την ακρίβεια των δηλώσεων ως προς τη συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βι­βλία. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται και τις οποίες παραθέτει αναλυτικά σε κατάσταση που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Το περιεχόμενο της κατάστασης αυτής υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Τέλος, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δηλώνεται ότι κατά τη διαρρεύσασα διαχειριστική περίοδο έχουν υποβληθεί ορθά όλες οι δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων.

Η πιστοποίηση χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος μετά την διαπίστωση των ακόλουθων προϋποθέσεων, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά:

i Κατοχή αδείας ασκήσεως λογιστή φοροτεχνικού όλων των τάξεων .

ii. Έναρξη άσκησης επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. του επαγγέλματος του Λογιστή φοροτεχνικού για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ή άσκησης ατομικής επιχείρησης ή απόδειξη της ιδιότητας του ως μέλος προσωπικής εταιρείας ή βεβαίωση του εργοδότη απασχόλησης από την οποία να προκύπτει η απασχόλησή του ως λογιστή ή βοηθού λογιστή στη συγκεκριμένη εταιρεία στην οποία απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

iii. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για κάθε φυσικό πρόσωπο, μέτοχο ή εταίρο.

iv. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα από τον υποχρεωτικό φορέα ασφάλισης

Κατά την πρώτη εφαρμογή της πιστοποίησης των λογιστών - φοροτεχνικών, καθιερώνεται μεταβατικό στάδιο από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της παραπάνω απόφασης και έως την 31η Δεκεμβρίου 2012 κατά τη διάρκεια του οποίου όλοι οι κάτοχοι άδειας ασκήσεως λογιστή φοροτεχνικού όλων των τάξεων θεωρούνται πιστοποιημένοι, προκειμένου να προετοιμαστούν ανάλογα το Οικονομικό Επιμελητήριο, η Γ.Γ.Π.Σ. και οι δικαιούχοι πιστοποίησης να έχουν συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά. 
Σε περίπτωση που κατά την 31.12.2012 δεν έχουν προσκομισθεί όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 η προσωρινή πιστοποίηση αίρεται.

Το ρεζουμέ όμως είναι το κόστος για να λέγεται κάποιος πιστοποιημένος Φοροτέχνης - Λογιστής το οποίο καταβάλλεται με την  πρώτη αίτηση πιστοποίησης ανάλογα με την τάξη της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος υπέρ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας  και είναι :
Για  κατόχους Α' τάξεως τριακόσια (300) ευρώ, 
Για  κατόχους Β' τάξεως διακόσια (200) ευρώ ,
Για κατόχους Γ' τάξεως εκατό (100) ευρώ 
Επιπλέον ορίζεται ότι σε περίπτωση αναβάθμισης της υπόψη άδειας, ανά τάξη καταβάλλεται παράβολο εκατό (100) ευρώ.

Γιατί πάλι κάτι μου λέει ότι όλη η διαδικασία έγινε για το παράβολο και όχι για την αναβάθμιση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού ο οποίος Πλέον θα έχει έναν επιπλέον τίτλο αυτόν του Πιστοποιημένου Φοροτέχνη Λογιστή , θα γίνει κακός με τους πελάτες του (τον ρόλο αυτόν τον έπαιζαν μέχρι σήμερα οι εφοριακοί) , θα έχει επιπλέον ευθύνες τις οποίες θα πληρώνει κιόλας για να τις αποκτήσει και δεν θα πληρώνεται από πουθενά ....
Όσοι φίλοι αναγνώστες έχουν λογιστικά γραφεία αν διαφωνούν ας μας πουν αν πληρώνονται ή θα πληρωθούν επιπλέον για τα παραπάνω. 

Τελικά " Άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς".

Δείτε την απόφαση Πολ.1166 / 1-8-2011 για την πιστοποίηση εδώ 

Κάνε κλικ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου