Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 30 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Αιτήσεις έως 31 Μαρτίου 2012 
Η «ΕΡΓΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ» Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (5μηνο), τριάντα (30) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής – στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών - στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» - Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού (Συμπράττων Φορέας) συνολικά 30 άτομα στις ειδικότητες: ΔΕ Υπάλληλοι γραφείου, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί, ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτές, ΔΕ Οδηγοί με δίπλωμα Δ΄ κατηγορίας και τις ενέργειες που αναγράφονται στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 81.902/1/2012.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την ανακοίνωση:

- στα γραφεία του υποκαταστήματος του Δικαιούχου
- σε όλα τα Δημοτικά καταστήματα του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού
- σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ της περιφερειακής ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών.
- στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr).
- στην ιστοσελίδα της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Εργοερευνητική» (www.ergoerevnitiki.gr)
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία του υποκαταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.ergoerevnitiki.gr) β) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και γ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  ®  Διαγωνισμών Φορέων  ® Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ). 


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (Δευτέρα - Παρασκευή 10.00 - 15.00), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του υποκαταστήματος του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Γούναρη και Θεοτόκη – Δημοτικό Στάδιο Καματερού 134 51, Αγ .Ανάργυροι – Καματερό, απευθύνοντας την προς: «ΕΡΓΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δυτικός Τομέας Αττικής - Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού) υπόψη κου Γεωργίου Κουλούρη, εντός προθεσμίας (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της παρούσας δημοσίευσης στην καθημερινή παναττική ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ.


Συγκεκριμένα η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων – δικαιολογητικών αρχίζει στις 22/3/2012 και λήγει στις 31/3/2012.Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Χρήσιμα 
Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΚΟΧ 81.902/1/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου