Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕ Ν.Π.Ι.Δ. & ΔΕΚΟ

Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες η εύρεση του νέου μισθού μετά την εφαρμογή των δαιδαλωδών  διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου στον ευρύτερο  Δημόσιο τομέα. Δόθηκε στην δημοσιότητα η διευκρινιστική εγκύκλιος για την εφαρμογή του νέου μισθολογίου στο ευρύτερο Δημόσιο. Ουσιαστικά αφορά τους υπαλλήλους των ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΣΑ κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της διοίκησής τους, συμπεριλαμβανομένων των γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, καθώς και του υπαλλήλους των δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και ανωνύμων εταιρειών που υπάγονται στο κεφάλαιο Α’ του Ν. 3429/2005, όπως ισχύει σήμερα.

Οι υπάλληλοι των παραπάνω επιχειρήσεων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα θα συνεχίσουν να αμείβονται με βάση τις διατάξεις που αμειβόταν μέχρι τώρα με μόνη διαφοροποίηση τον περιορισμό των αποδοχών τους ( άρθρο 31 του ν.4024/2011) με τέτοιο τρόπο, ώστε το ανώτατο όριο αποδοχών που μπορεί να φτάσει ο υπάλληλος κάθε εκπαιδευτικής κατηγορίας να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποδοχών της αντίστοιχης εκπαιδευτικής κατηγορίας στο Δημόσιο όπως ορίζονται πλέον από τον ν. 4024/2011. 

Επιπλέον τα ανωτέρω ανώτατα όρια μπορούν να προσαυξάνονται με το συνυπολογισμό των επιδομάτων που προβλέπονται στο κεφάλαιο Β’ του ίδιου νόμου για το Δημόσιο, τα οποία είναι το οικογενειακό (αρ. 17), το ανθυγιεινό ή επικίνδυνης εργασίας (αρ. 15 παρ. 1), το επίδομα απομακρυσμένων περιοχών (αρ. 15 παρ. 2), το επίδομα θέσης ευθύνης (αρ.18) και τα οποία καταβάλλονται αποκλειστικά σε όσους εργαζόμενους συντρέχουν οι προϋποθέσεις και μόνο μέχρι του αντίστοιχου ορίου που προβλέπεται για κάθε επίδομα για το Δημόσιο.

Τυχόν επιπλέον επιδόματα που καταβάλλονται στους υπαλλήλους των ΝΠΙΔ ή των ΔΕΚΟ και προσαυξάνουν τις μηνιαίες απολαβές σε ποσό μεγαλύτερο του ανωτάτου ορίου που προβλέπεται για το Δημόσιο (συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων που αναγνωρίζονται σε αυτό) δεν καταβάλλονται.


Στην ίδια εγκύκλιο δίνονται αναλυτικά παραδείγματα υπολογισμού των αποδοχών καθώς και αναλυτικές οδηγίες για όσα ζητήματα ανακύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων .

Δείτε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου με αρ.πρωτ. ΕΓΔΕΚΟ 2073/18-11-2011 εδώ 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου