Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΙΓΥΠΤΟΣ - FREE EGYPT - KOSTENLOSE ÄGYPTEN - EGYPTE LIBRE -GRATIS EGIPTO - 免费埃及 - БЕСПЛАТНО ЕГИПЕТ - GRATIS EGITTO -ÜCRETSİZ MISIRΜετά τα τελευταία δραματικά γεγονότα στην Αίγυπτο , δεκάδες νεκροί σήμερα - εχθές τους έκοψαν τα κινητά τηλέφωνα και το ίντερνετ με σκοπό να τους αποκόψουν από τον έξω κόσμο σκέφτηκα ότι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε ως μορφή αντίδρασης και συμπαράστασης στους εξεγερμένους Αιγύπτιους είναι να αλλάξουμε όλοι την φωτογραφία του προφίλ μας σε όποιο κοινωνικό δίκτυο έχουμε λογαριασμό και να την αντικαταστήσουμε με την παραπάνω σημαία της Αιγύπτου. Το έκαναν πολλοί από εμάς με ήρωες καρτούν τον περασμένο Νοέμβριο γιατί να μην το κάνουμε για κάτι τόσο σοβαρό όσο αυτά που διαδραματίζονται στην Αίγυπτο τις τελευταίες ημέρες. Ας αφήσουμε για λίγο την φάρμα και το πόκερ και ας δούμε τι συμβαίνει γύρω μας.  Κάνε κλικ

Following the recent tragic events in Egypt, dozens dead today - yesterday cut their mobile phones and the Internet to cut them off from the outside world thought that the least we can do as a form of response and support to rebellious Egyptians is to change all the picture of our profile in any social network have an account and replace it with this flag of Egypt. They did many of us with cartoon heroes last November why not do something as serious as what is happening in Egypt in recent days. Let us briefly farm and poker and see what happens around us. 

Nach den jüngsten tragischen Ereignisse in Ägypten, Dutzende von Toten heute - gestern schneiden ihre Mobiltelefone und das Internet, um sie abgeschnitten von der Außenwelt gedacht, dass wir zumindest als eine Form der Reaktion und Unterstützung rebellischen Ägypter tun können, ist zu ändern alle das Bild von unserem Profil in einem sozialen Netzwerk über ein Konto verfügen und ersetzen sie durch diese Flagge von Ägypten. Sie haben viele von uns mit Comic-Helden im November letzten Jahres, warum etwas nicht so ernst, wie, was in Ägypten passiert in den letzten Tagen. Lassen Sie uns kurz Bauernhof und Poker und sehen, was um uns herum geschieht. 

Suite aux événements tragiques survenus récemment en Egypte, des dizaines morts aujourd'hui - hier coupé leurs téléphones portables et Internet pour les couper du monde extérieur pense que le moins qu'on puisse faire en tant que forme d'intervention et de soutien aux Égyptiens rebelles est de changer tous les l'image de notre profil dans un réseau social ont un compte et de le remplacer par ce drapeau de l'Egypte. Ils ont fait beaucoup d'entre nous avec des héros de bande dessinée dernière Novembre pourquoi ne pas faire quelque chose aussi grave que ce qui se passe en Egypte, ces derniers jours. Rappelons brièvement la ferme et le poker et voir ce qui se passe autour de nous. 

A raíz de los trágicos acontecimientos recientes en Egipto, hoy decenas muertos - ayer reducir sus teléfonos móviles e Internet para los aislados del mundo exterior pensaban que lo menos que podemos hacer como una forma de respuesta y apoyo a los rebeldes egipcios es cambiar todos los la imagen de nuestro perfil en cualquier red social tiene una cuenta y sustituirla por la bandera de Egipto. Ellos hicieron muchos de nosotros con los héroes de dibujos animados en noviembre pasado por qué no hacer algo tan grave como lo que está sucediendo en Egipto en los últimos días. Veamos brevemente la granja y de póquer y ver lo que sucede a nuestro alrededor. 

最近发生的悲惨事件之后,埃及等几十个停止了 - 昨天削减他们的移动电话和互联网与外界隔绝了他们认为我们至少可以做一个响应和支持,以叛逆埃及人就是要改变一切我们在任何社会网络配置图有一个帐户,并取代与此埃及国旗。他们就与我们许多卡通人物在去年十一月为什么不一样,怎么在埃及近日发生严重的事情。让我们简单地农场和扑克,看看我们周围发生。

После недавних трагических событий в Египте, десятки мертвых сегодня - вчера сократить свои мобильные телефоны и Интернет, чтобы отрезать их от внешнего мира думал, что меньшее, что мы можем сделать как форму реагирования и поддержки мятежных египтян изменить все картина нашего профиля в любой социальной сети есть учетная запись и заменить его с этим флагом из Египта. Они сделали многие из нас с героями мультфильма в ноябре прошлого года, почему не сделать что-то так серьезно, как то, что происходит в Египте в последние дни.Остановимся кратко на ферме и в покер и посмотреть, что происходит вокруг нас.

A seguito di recenti tragici eventi in Egitto, decine morti oggi - ieri tagliare i loro telefoni cellulari e di Internet per tagliarli fuori dal mondo esterno pensato che il minimo che possiamo fare come una forma di risposta e sostegno ai ribelli egiziani è cambiare tutto l'immagine del nostro profilo in qualsiasi social network hanno un account e sostituirlo con questo flag d'Egitto. Hanno fatto molti di noi con gli eroi dei cartoni animati lo scorso novembre perché non fare qualcosa di così grave come quello che sta accadendo in Egitto negli ultimi giorni. Passiamo brevemente in fattoria e il poker e vedere cosa succede intorno a noi. 

Mısır'da son trajik olaylar, onlarca ölü bugün takiben - dış dünyadan onları kesmeye cep telefonları ve internet kesik dün tüm değiştirmek için biz asi Mısırlılara tepki ve destek biçimi olarak yapabileceği en az düşündüm Herhangi bir sosyal ağ bizim profil resmi bir hesabınız var ve Mısır'ın bu bayrak ile değiştirin. Onlar değil son günlerde Mısır'da ne oluyor kadar ciddi bir şey neden son Kasım çizgi kahramanlar ile çoğumuz yaptı. Bize kısaca çiftlik ve poker edelim ve çevremizde ne olduğunu görün.Κάνε κλικ 

1 σχόλιο:

  1. πραγματι ειναι .μια ελαχιστη πραξη συμπαραστασης στον επαναστατημενο λαο της Αιγυπτου.κιας ελπισουμε στην πτωση του δικτατορικου καθεστωτος αλλα και στην πτωση καθε οικονομκης-πολιτικης δικτατοριας οπως αυτης του Παπανδρεου στην Ελλαδα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή