Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ 420 ΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ( ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ) ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 11.02.2011 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣΤο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 1 έτος συνολικού αριθμού τετρακοσίων είκοσι (420) συνολικώς θέσεων από   τους   αποκτήσαντες κατά το έτος 2008 και μετά, πτυχίο, για τις ειδικότητες Γεωπόνων Α.Ε.Ι., Κτηνιάτρων Α.Ε.Ι., Ιχθυολόγων Α.Ε.Ι., Γεωλόγων Α.Ε.Ι., Δασολόγων Α.Ε.Ι., Τεχνολόγων Γεωπονίας Τ.Ε.Ι., Τεχνολόγων Τροφίμων και Διατροφής Τ.Ε.Ι., Τεχνολόγων Δημόσιας Υγιεινής Τ.Ε.Ι. και Δασοπόνων Τ.Ε.Ι για λόγους πρακτικής άσκησης, σε  υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εποπτευομένων από αυτό Νομικών Προσώπων και των ενιαίων αποκεντρωμένων μονάδων διοίκησης του κράτους.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αχαρνών 2, Τ.Κ. 101 76 ΑΘΗΝΑ (τηλ. επικοινωνίας: 210 2124429 έως 4436). 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου