Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.332 ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Αιτήσεις από σήμερα έως 23 Φεβρουαρίου


Η Αστική  μη κερδοσκοπική εταιρία Απασχόλησης & Ανάπτυξης Νομού  ΔΡΑΜΑΣ με το διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΔΡΑΜΑ» ανακοίνωσε  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε διάφορους φορείς του Ν. Δράμας συνολικά χιλίων τριακοσίων τριάντα δύο (1.332) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Δράμας.

Η διάρκεια εργασίας των προσλαμβανομένων θα είναι 5 μήνες σε μία περίοδο 12 μηνών (είτε συνεχόμενη είτε τμηματική).Η αμοιβή για κάθε προσλαμβανόμενο ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και θα αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης των ανακοινώσεων των δικαιούχων και ξεκινά από 14/2/2012 και έως 23/02/2011 καταληκτική ημερομηνία.

Επιπλέον Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ανακοίνωσε τη σύσταση γραφείου εξυπηρέτησης πολιτών για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο 304 του Διοικητηρίου, ώρες 9:00 έως 13:00, προκειμένου να λαμβάνουν αιτήσεις συμμετοχής, οδηγίες συμπλήρωσης και γενικότερες πληροφορίες για το παραπάνω πρόγραμμα. Επιπλέον μπορούν κατά τις ίδιες ώρες να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2521351304.

Δείτε την ανακοίνωση της  προκήρυξης ΚΟΧ 2.101/01/2012 εδώ 
Κατεβάστε την αίτηση από εδώ 
Κατεβάστε οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης από εδώ
Δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εδώ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου